Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Клара Асенова Тонева, Богословски факултет

Зала 8 на Богословски факултет

 

Защита на дисертационен труд на тема: „Доктриналното противоборство между християнството и исляма (според Ерес 101-ва на св. Йоан Дамаскин)“ от професор д-р Клара Асенова Тонева по професионално направление 2.4. Религия и Теология за придобиване на научна степен "доктор на науките".

 

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Христов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: