Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Петър Александров Иванов, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

Защита на доц. д-р Петър Александров Иванов за присъждане на научна степен „доктор на физическите науки“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: Критични явления и квантова метрология със силно корелирани квантово – оптични системи

 

Председател на научното жури: чл. кор. проф. дфзн Александър Александров Драйшу

 

Материали:

Рецензии:

Становища: