Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Борислав Радков Драганов, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 14.03.2024 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на дисертационен труд на тема „Едновременно приближение с операторите на Бернщайн“ за придобиване на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5.Математика (Математически анализ) от доц. д-р Борислав Радков Драганов.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Първан Евтимов Първанов, СУ "Св. Климент Охридски".

Автореферат на доц. д-р Борислав Радков Драганов.

 

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на 28.02.2024 г.