Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Бойко Пенчев Пенчев, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала на СУ

 

Защита на дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките" по професионално направление 2.1. Филология (Българска литература. Съвременна българска литература) на тема: Прогресисти и консерватори. Темпорални модели в българската литература от края на 40-те до 70-те години на XX в.

Председател на научното жури: проф. дфн Валери Стефанов

 

Автореферат на доц. д-р Бойко Пенчев

 

Рецензии:

 

Становища: