Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Ася Петрова Русева, Факултет по математика и информатика

Зала 325 на ФМИ

Защита на докторска дисертация на доц. д-р Ася Петрова Русева на тема „Крайни геометрии и кодове“ за присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика (Геометрия).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Мая Стоянова.

 

Документи на български език

Автореферат

Рецензии:

проф. дмн Стефка Буюклиева

проф. д-р Никола Зяпков

проф. д-р Николай Манев

 

Становища:

чл. кор. проф. дмн Стефан Иванов

проф. дмн Петър Бойваленков

проф. дмн Цонка Байчева

доц. д-р Мая Стоянова

 

Документи на английски език

Автореферат

 

Рецензии:

проф. дмн Стефка Буюклиева

проф. д-р Никола Зяпков

проф. д-р Николай Манев

 

Становища:

чл. кор. проф. дмн Стефан Иванов

проф. дмн Петър Бойваленков

проф. дмн Цонка Байчева

доц. д-р Мая Стоянова