Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Разпределяне на допълнителни средства (стипендии) на редовните докторанти в Стопанския факултет

   

14.05.2021

 

Разпределяне на допълнителни средства (стипендии) на редовните докторанти в Стопанския факултет във връзка с предоставени средства на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ с Решение на министерски съвет № ПМС №103 от 21.05.2020г и заповед на ректора РД19-497/18.11.2020.

 

1. Отпускане на допълнителни средства без допълнителни точки

40% от сумата, определена за Стопанския факултет за 2020 г., се разпределя по равно между всички докторанти, които към 31.05.2021 г. отговарят на следните условия:

 • Подали заявление за допълнителна стипендия
 • Редовни докторанти, обучаващи се по държавна субсидия (български граждани и граждани на държави, членки на ЕС);
 • С права на действащи докторанти към края на 2020 г. (зачислени преди 31.12.2020 г.);
 • Заплатили таксите си за обучение;
 • Изпълнили дейностите по индивидуален план;
 • Предали отчет и получили положителна атестация.

Забележка: Когато докторантите са зачислени в летния прием, сумата се изплаща след съответната положителна атестация през месец юни или юли 2021 г.

 

2. Отпускане на допълнителни средства в допълнение към т. 1. след подаване на изрично заявление с оценка за публикациите и постиженията на докторантите

Право да получат допълнителни средства в рамките на останалите 60% от сумата, определена за Стопанския факултет за 2020 г., имат докторанти, които отговарят на следните условия:

 • Подали заявление за кандидатстване за допълнителна стипендия в срок до 31.05.2021 г. до края на работния ден на имейл: ilona@feb.uni-sofia.bg;
 • Получили оценка на своите заявление от Комисията за разпределяне на допълнителни средства на редовните докторанти

При подаване на заявлението, моля копирайте в писмото научния си ръководител!

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТИПЕНДИЯ

Заявлението е в ексел формат, където се попълват публикации (излезли или приети за печат, вкл. и от участие в конференции), цитати и участия в проекти, които носят съответния брой точки от Правилника за приложение на Закона за развитие на академичния състав. Допълнително ръководителите на катедри и комисията като цяло може да присъди до 30 точки за активна работа на докторант в дейностите на катедрата или факултета.

Комисията за разпределяне на допълнителни средства на редовните докторанти се назначава от Декана на Стопанския факултет и включва: Декан, заместник-декан по научноизследователската дейност, всички ръководители на катедри и един представител на редовните докторанти във факултета. Комисията разглежда и оценява заявленията, като поставя оценки „Задоволителна“ (коефициент 1х), „Добра“ (коефициент 2х), Много добра (коефициент 3х), или „Отлична“ (коефициент 4х). Нивата за определяне на оценката се определя от квартилите на получените и верифицирани точки в заявлението.

 

След изтичане на крайния срок, на докторантите, получили оценка, се определя допълнителната сума, която съответства на получената оценка с коефициент.

 

Без право на допълнителни средства са докторантите:

 • Които не са заплатили дължимите такси си за обучение до края на м.април 2021 г.;
 • Които не са предали отчет за дейността си или нямат положителна оценка при атестиране;
 • Които не са изпълнили индивидуалния си план;
 • Прекъснали обучението си по различни причини (лични, здравословни, майчинство). Ако прекъсването е било частично, то докторантите получават допълнителните стипендии след съответната редукция на сумата за срока на прекъсването.

 

Уточнение: Докторантите, подали в заявленията си за допълнителни стипендии през 2020 статии и приети доклади в конференции, които са били проведени или отпечатани след 15.05.2020 г. не ги подават отново.

За „Последна година“ се счита периода от 16.05.2020 до 15.05.2021 г., но се приемат и статии и участия в конференции, приети за печат в този период, което се удостоверява с имейл от организаторите/издателите.

 

Индивидуалните суми за докторантите по т. 1 и т. 2 се разпределят след гласуване от Факултетния съвет на Стопанския факултет.