Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази” към Международна фондация „Св.св. Кирил и Методий” обявява национален конкурс за присъждане на Награди „Д-р Илко Ескенази” – за право и икономика

   

31.01.2020

 

Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази”

 

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси

на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на

България към Европейския съюз

 

обявява

 

Шестнадесети годишен конкурс

 

за присъждане на

 

Награда “Д-р Илко Ескенази”

 

П Р А В И Л Н И К

 

1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите “Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.

2. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и на Република България.

 

Разработките да са насочени към:

За юристи:

 • Конкурентно право на ЕС.
 • Данъчно право на ЕС.
 • Правен режим на данните в ЕС.

 

За икономисти:

 • Кохезионна политика на ЕС.
 • Селскостопанска политика на ЕС.
 • „Зеленият пакет” – анализ на възможното развитие и отражение за България.

 

Конкурсните работи трябва да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

3. Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2020 г., както и за студенти в юридическите и икономическите специалности вкл.тези от специалността европеистика .

4. Оценяването на представените трудове се извършва от комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" .

5. Всяка от двете награди – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.

6. Връчването на наградите ще се извърши на 20 май 2020 г. (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и със съдействието на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.

 

Процедура:

 • Конкурсът е ежегоден
 • Всеки участник може да представи само един труд
 • Не се допускат трудове с повече от един автор
 • Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от м. май 2018 г.

 

Необходими документи:

1. Молба-формуляр със снимка (формулярътможедасеизтеглиотсайтанафондацията)

2. Автобиография

3. Разработките се представят на хартия и на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на страница.

 

Срокове:

 • Документите могат да бъдат подадени на място от 25 до 29 април 2020г.(понеделник-петък),от 14 до 16 ч., или да бъдат изпратени по пощата (пощенско клеймо преди 29 април 2020г.)
 • Място на подаване: Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий”,
  София 1504, ул. “Васил Априлов” № 3.
 • Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително. Кандидатите сами се информират от страницата на фондацията www.cmfnd.org.

 

 

За допълнителна информация:

Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий”

София 1504, ул. “Васил Априлов” № 3, тел. (02) 943 00 01, www.cmfnd.org