Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За Стопанския факултет / История

   
evlogi_small

Стопанските науки са представени още в първото Висше училище в София, когато в открития през 1892 г. Юридически отдел започва изучаването на политическа икономия, финансова наука и статистика. След преименуването през 1905 г. на Висшето училище в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ преподаването по стопански науки продължава в съществуващия вече Юридически факултет.

Запазените документи и материали, свързани с равнището на обучение в Софийския университет през 30-те години на ХХ в., оставят впечатление за постоянен стремеж за актуализиране на учебните структури, програми и планове в различните факултети. Един от примерите в това отношение е откриването на Държавно-стопански отдел в рамките на Юридическия факултет през 1938 г., което съвпада с 50-годишнината от създаването на Софийския университет. В Държавно-стопанския отдел се изучават редица модерни дисциплини: теоретична политическа икономия, теоретична статистика, стопанска история, стопанска политика, държавно стопанство и др. Държавно-стопанският отдел е в постоянни научни контакти със създадения през 1934 г. Статистически институт за стопански проучвания към Университета и така прави крачка напред в развитието на академичната икономическа мисъл.

Съществени промени в развитието на университетското образование настъпват след 1944 г. Приет е Закон за висшето образование, който променя основно структурата на Университета. Според новия закон Държавно-стопанският отдел при Юридическия факултет се обособява като самостоятелен Факултет за стопански и социални науки. Интересът към новообразувания факултет е изключително голям. За учебната 1947/1948 г. Стопанският факултет има най-голям брой студенти в Университета. Още през първата година на своето самостоятелно съществуване факултетът подготвя и издава свой Годишник, в който се публикуват статии и специални изследвания на преподавателския състав, както и на изявени сътрудници на факултета.

Реформите в Софийския университет съобразно Закона за висше образование продължават в периода 1950–1951 г. През 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет и е обособен Висш икономически институт „Карл Маркс“.

Стопанският факултет при Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г. Това по същество означава продължение на неговото развитие, принудително прекъснато за период от 40 години. Първият курс студенти е приет през есента на 1991 г.

 

Статия на английски език за историята на икономическата мисъл в Университета по случай 120-годишнината от основаването на СУ "Св. Климент Охридски" (автор: доц. д-р Соня Георгиева):

Creation and Development of the Faculty of Economics and Business Administration at "St. Kliment Ohridski" University of Sofia (pdf) - Journal article (in the Yearbook of the Faculty of Economics and Business Administration, 2009)

 

Тържествена научна сесия по повод 20-годишнината от възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - София, 23 ноември 2010г.:

Т. Седларски: "Професор Георги Данаилов - предвестник на институционализма в България" (pdf)

Р. Русинова: "Преподаване и научноизследователска дейност в областта на политическата икономия в Софийския университет "Св. Климент Охридски" до 90-те години на XX век" (pdf)