Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Занятията по новата дисциплина "Финансово управление и контрол на средствата от ЕС" продължават с ключови теми и гост-лектори през април и май 2016

   

29.03.2016

"Финансово управление и контрол на средствата от ЕС"

Занятията се провеждат от 10:00 ч. до 13:00 в аудитория 224 (зала Америка за България) в Ректората

 

Повече информация и пълна програма на курса (pdf)

 

Предстоящите теми и лектори в курса включват:

 

Тема 4. (02.04.2016г. и 09.04.2016г.)

Субекти на финансовите правни отношения в системата на публичните средства от ЕСИФ и кореспондиращото национално съфинансиране. Финансова правосубектност на активните и пасивните субекти. Национални контролни и одитни органи:

  • Управляващ орган
  • Сертифициращ орган
  • Одитен орган
  • Координация на управлението
  • Разплащателна агенция
  • Сметна палата
  • АДФИ
  • МВР-АФКОС
  • Национална агенция по приходите

Лектори: Зорница Русинова-зам.министър на МТСП, УО на ОПРЧР
Карина Караиванова-зам.министър на министерство на финансите
Димитър Елков, началник отдел Сметна палата
Адв. Петя Иванова, САК
Гл.ас. д-р Савина Михайлова – Големинова, ЮФ, СУ

 

Тема 5. (16.04.2016г.)

Оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи и прилагане на режима на държавните
помощи. Управляващ орган/администратор на помощ.

Лектори:
Борис Якимов-УО ОПРЧР
Гл. ас. д-р Савина Михайлова-Големинова, ЮФ, СУ

 

Тема 6 (23.04.2016г.)

Обществени поръчки, нередности и финансови корекции по отношение на разходите, финансирани от Съюза в рамките на
споделеното управление, в случаите на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки. Европейско и национално
законодателство.

Лектори:

Иво Кацаров-изп.директор на Агенция за обществени поръчки, МФ
Гл. ас д-р Савина Големинова, ЮФ, СУ

 

Тема 7 (14.05.2016г.)

Практиката на ВАС относно управлението и контрола на оперативните
програми.

Лектори:

Соня Янкулова, съдия, Върховен административен съд
Гл.ас.д-р Савина Михайлова-Големинова, ЮФ, СУ

 

Тема 8 (21.05.2016г.)

Големи инфраструстурни проекти, съфинансирани със средства от ЕС.

Лектори:

Д-р Розалина Козлева, СтФ
Гл. ас.д-р Савина Михайлова- Големинова, ЮФ, СУ

 

Тема 9 (28.05.2016г.)

Ролята на финансовите и кредитните институции при усвояването на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (финансов инженеринг, Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, фонд ФЛАГ, фонд на фондовете, кредитни институции). Финансови инструменти по ЕСИФ; фонд за стратегически инвестиции.

Лектори:
Ас. Ирена Младенова, СтФ
Гл.ас.д-р Савина Михайлова- Големинова, ЮФ, СУ