Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Тържествено честване на 20-годишнината от възстановяването на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

   

16.11.2010

 

ТЪРЖЕСТВЕНА НАУЧНА СЕСИЯ ПО ПОВОД 20 – ГОДИШНИНАТА ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

ПРОГРАМА - 23.11.2010

Модератор: доц. д-р Тодор Попов – ръководител на катедра „Икономика”

14:00-14:30 Слово на Декана на Стопанския факултет проф. д.ик.н Георги Чобанов на тема: „Мисията на възкръсналия през бурната 1990 година Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Приветствие от:

- Ректора на СУ проф.дин Иван Илчев

Гости по покана:

  1. акад. Никола Попов
  2. проф. Недялко Белев

 

14:45 - 15:30 Доклад на гл.ас. д-р Соня Вътева на тема: „Исторически сведения за създаването и развитието на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

15:30 – 16:00 Доклад на гл.ас д-р Роска Русинова на тема: „Преподаване и научни изследвания в катедрата по политическа икономия на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за периода 1950 – 1990 година”

16:00- 16:30 – Доклад на гл.ас. д-р Теодор Седларски на тема: „Проф. Георги Данаилов – родоначалник на институционализма в българската икономическа школа”

16:30-17:00 – Доклад на проф. д.ик.н Георги Чобанов на тема: „Проф. Оскар Андерсон – родоначалник на системните статистически проучвания на българското стопанство”

17:00 – 18:00 Кръгла маса на тема: „Ценностите на миналото и настоящето – мъдрост за бъдещето”

Модератор: проф. д.ик.н Нансен Бехар

18:00 Коктейл в ресторант Алма Матер

 

Стопанският факултет при Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г. Първият курс студенти е приет през есента на 1991 г.

23 ноември 2010 г. от 14-18 часа в зала 1 на Ректората: Тържествена сесия по случай 20-годишнината от възстановяването на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Програмата включва доклади, посветени на историята на факултета преди той да бъде закрит и на развитието на факултета след възстановяването му.

24 ноември 2010 г. от 10 ч в Аулата на СУ: Тържествено връчване на дипломите на магистри и бакалаври випуск 2010 г.Ще получат дипломите си и първите завършили съвместната магистърска програма между Софийския университет, Стопански факултет и Сорбона Париж (Sorbonne Graduate Business School) по актуалната тема “Мениджмант на човешките ресурси и социалната отговорност на предприятието”.

Специално за събитието от Париж ще дойдат Директорът на програмата проф. Жозе Алуш и Деканът на факултета проф. Кристин Поше.

Стопанските науки са представени още в първото Висше училище в София, когато в открития през 1892 г. Юридически отдел започва изучаването на политическа икономия, финансова наука и статистика. След преименуването през 1905 г. на Висшето училище в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ преподаването по стопански науки продължава в съществуващия вече Юридически факултет.

Запазените документи и материали, свързани с равнището на обучение в Софийския университет през 30-те години на ХХ в., оставят впечатление за постоянен стремеж за актуализиране на учебните структури, програми и планове в различните факултети. Един от примерите в това отношение е откриването на Държавно-стопански отдел в рамките на Юридическия факултет през 1938 г., което съвпада с 50-годишнината от създаването на Софийския университет. В Държавно-стопанския отдел се изучават редица модерни дисциплини: теоретична политическа икономия, теоретична статистика, стопанска история, стопанска политика, държавно стопанство и др. Държавно-стопанският отдел е в постоянни научни контакти със създадения през 1934 г. Статистически институт за стопански проучвания към Университета и така прави крачка напред в развитието на академичната икономическа мисъл.

Съществени промени в развитието на университетското образование настъпват след 1944 г. Приет е Закон за висшето образование, който променя основно структурата на Университета. Според новия закон Държавно-стопанският отдел при Юридическия факултет се обособява като самостоятелен Факултет за стопански и социални науки. Интересът към новообразувания факултет е изключително голям. За учебната 1947/1948 г. Стопанският факултет има най-голям брой студенти в Университета. Още през първата година на своето самостоятелно съществуване факултетът подготвя и издава свой Годишник, в който се публикуват статии и специални изследвания на преподавателския състав, както и на изявени сътрудници на факултета.

Реформите в Софийския университет съобразно Закона за висше образование продължават в периода 1950–1951 г. През 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет и е обособен Висш икономически институт „Карл Маркс“.

Стопанският факултет при Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г. Това по същество означава продължение на неговото развитие, принудително прекъснато за период от 40 години.

 

Новината на сайта на университета

 

Покана за тържественото честване (pdf)