Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Финанси и счетоводство / Тематични направления за защита на магистърски тези (дипломни работи) в катедра Финанси и счетоводство

   

 

Тематични направления за защита на магистърски тези (дипломни работи) в катедра Финанси и счетоводство

 

Проф. д.ик.н. Георги Чобанов:

 • Парична теория и политика
 • Принципи на икономическия анализ
 • Институционална икономика
 • Иконометрия
 • Статистика
 • Зелена икономика

 

Доц. д-р Николай Добрев:

 

 • Банково право;
 • Съдебно счетоводство;

 

Доц. д-р М. Видолова:

 

 • Финанси (корпоративни финанси);
 • Банково дело;
 • Управление на проекти.

 

Доц. д-р М. Йовоган:

 

 • Финансов мениджмънт;
 • Корпоративни финанси;
 • Оценка на бизнеса;
 • Финансов анализ

 

Гл. ас. д-р Е. Станчева:

 • Международни стандарти за финансово отчитане;
 • Финансово счетоводство;
 • Теория на счетоводството

 

Гл.ас. д-р Илияна Анкова:

 • Управление на разходите;
 • Бюджетиране;
 • Методология на счетоводното отчитане;
 • Бюджетно счетоводство

 

Гл. ас. д-р К. Ганев:

 • Държавни финанси;
 • Макроикономическо моделиране;
 • Икономически растеж;

 

Гл.ас. д-р Б. Банов:

 • Държавни финанси;

 

Примерни теми за магистърски тези в програмата "Счетоводство и контрол"

 1. Проблеми при прилагането на конкретни МСФО в предприятия от различни сектори на икономиката (Например: МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, МСС 40 Инвестиционни имоти, МСС 17 Лизинг, МСС 18 Приходи и др.).
 2. Проблеми при счетоводното отчитане на финансовите инструменти (включително хеджиране).
 3. Оценяването в контекста на МСФО.
 4. Консолидирани финансови отчети – практически проблеми по изготвянето им.
 5. Еволюция на МСФО. Перспективи пред бъдещото им развитие.
 6. Специфики на финансовото отчитане (изготвянето на финансови отчети) в предприятия от различни сектори на икономиката.
 7. Интегрирано отчитане. Състояние и перспективи.
 8. Счетоводно-информационно осигуряване управлението на разходите (в предприятия от различни сектори на икономиката).
 9. Проблеми при калкулирането на себестойност (в предприятия от различни сектори на икономиката).

10. Иновативни методи на калкулиране (например калкулиране на база дейности, калкулиране по време на жизнения цикъл на продукта).

11. Проблеми при разпределянето на непреките разходи (в предприятия от различни сектори на икономиката).

12. Бюджетиране и контрол върху разходите (в предприятия от различни сектори на икономиката).

13. Балансирана система от показатели – възможности за приложение и проблеми.

14. Проблеми на счетоводното отчитане на приходите (разходите, дълготрайните активи и т.н.) в бюджетните предприятия.

15. Технически резерви в общото застраховане – особености и счетоводно отчитане.

16. Специфични разчети при застрахователните дружества – по примера на застрахователно дружество „...........................................” АД.

17. Особености при счетоводно отчитане на фондове за допълнително пенсионно осигуряване (за конкретно пенсионноосигурително дружество).

18. Презастраховане на рискове. Специфики при отчитането им - по примера на застрахователно дружество „...........................................” АД.

19. Проблеми при счетоводното отчитане на дейността по животозастраховане - по примера на застрахователно дружество „...........................................” АД, получило лиценз в областта на животозастраховането.

 

Забележки:

 1. Предложените теми за магистърски тези са примерни и могат да бъдат конкретизирани и променяни.
 2. Ще се приемат предложения от студентите и за други теми, извън посочените.
 3. Препоръчително е студентите да избират теми в областта, в която смятат да се развиват професионално.