Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност География / Геоморфология

   
  • Магистърска програма: Геоморфология (ГМ) – за специалисти*

 

Срок на обучение: 2 семестъра / 3 семестъра
Форма на обучение: редовна / задочна

Ръководител: доц. д-р Ахинора Балтакова

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 280
тел.: 02/9308 513
е-mail: abaltakova@gea.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Учебен план - редовно обучение
Учебен план - задочно обучение

 

Геолого-географски факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ е единственото висше училище, акредитирано да подготвя магистри по геоморфология. Досегашната практика показва, че те са се утвърдили в системите на изследователската, проучвателната и проектантска дейност на геоложките, инженерно-геоложките и почвени направления, както и в геоекологическите и археологически направления на държавните организации и частните фирми както в България, така и в чужбина. Геоморфоложките изследвания са част от комплексните анализи на средата (заедно с климатичните и хидроложки изследвания) във връзка с устойчивото регионално развитие.

Основната цел на магистърската програма е да даде на студентите теоретична подготовка за основните закономерности в развитието на релефа, както и практически умения за работа на терен и ефективно справяне с проблемите, предизвикани от измененията на климата и промените на водните ресурси. В магистърската програма по геоморфология е акцентирано върху възможностите за реализация на магистрите не само в нашата страна, но и в чужбина. Важни аспекти на обучението са формиране на знания и умения за изработване на проекти, за участие в научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) и за самостоятелно научно изследване.

Магистърската програма, чрез задължителните, избираемите и факултативни дисциплини, е отворена към някои съседни на геоморфологията науки като геологията, климатологията, хидрологията, почвознанието и екологията.

Прием:

  • Държавна поръчка: приемът се извършва чрез устен изпит-събеседване от комисия по предварително обявена програма.
  • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (3,50)

Сроковете за подаване на документи за прием и в двата случая се обявяват в Геолого-географски факултет за всяка конкретна сесия.

*студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в специалностите от професионално направление Науки за Земята, специалностите с педагогически профил по География и …, специалностите Биомениджмънт и устойчиво развитие и Екология в СУ “Св. Кл. Охридски“ и от други университети в страната и чужбина.

 

  • Магистърска програма: Геоморфология (ГМ) – за неспециалисти*

 

Срок на обучение: 3 семестъра / 4 семестъра
Форма на обучение: редовна / задочна

Ръководител: доц. д-р Ахинора Балтакова

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 280
тел.: 02/9308 513
е-mail: abaltakova@gea.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика - редовно обучение
Квалификационна характеристика - задочно обучение

Учебен план - редовно обучение
Учебен план - задочно обучение

 

Геолого-географски факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ е единственото висше училище, акредитирано да подготвя магистри по геоморфология. Досегашната практика показва, че те са се утвърдили в системите на изследователската, проучвателната и проектантска дейност на геоложките, инженерно-геоложките и почвени направления, както и в геоекологическите и археологически направления на държавните организации и частните фирми както в България, така и в чужбина. Геоморфоложките изследвания са част от комплексните анализи на средата (заедно с климатичните и хидроложки изследвания) във връзка с устойчивото регионално развитие.

Основната цел на магистърската програма е да даде на студентите теоретична подготовка за основните закономерности в развитието на релефа, както и практически умения за работа на терен и ефективно справяне с проблемите, предизвикани от измененията на климата и промените на водните ресурси. В магистърската програма по геоморфология е акцентирано върху възможностите за реализация на магистрите не само в нашата страна, но и в чужбина. Важни аспекти на обучението са формиране на знания и умения за изработване на проекти, за участие в научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) и за самостоятелно научно изследване.

Магистърската програма, чрез задължителните, избираемите и факултативни дисциплини, е отворена към някои съседни на геоморфологията науки като геологията, климатологията, хидрологията, почвознанието и екологията. В отделен подготвителен модулна тази програма се изучават предмети от бакалавърската степен по География, които целят да въведат неспециалистите в спецификата на магистърската програма по Геоморфология.

Прием:

  • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (3,50)

Сроковете за подаване на документи за прием и в двата случая се обявяват в Геолого-географски факултет за всяка конкретна сесия.

*студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, които не са завършили специалности от професионално направление Науки за Земята, специалностите с педагогически профил по География и …, специалностите Биомениджмънт и устойчиво развитие и Екология в СУ “Св. Кл. Охридски“ и от други университети в страната и чужбина.