Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Kонкурс за доцент по професионално направление 4.1. Физически науки /(Гравитация, Теория на относителността)/, обявен в ДВ бр. 65/16.08.2018 г.

   

Кандидат: д-р Петя Георгиева Недкова

 

Материали:

Рецензии:

  • проф. дфн Светлана Йорданова Пачева - bg / eng
  • доц. д-р Бойко Милков Михов - bg / eng

Становища:

  • чл. кор. проф. дфн Валентина Борисова Петкова - bg / eng
  • чл.кор. проф. дфн Емил Рафаелов Нисимов - bg / eng
  • проф. дмн Анжела Славова Попиванова - bg / eng
  • проф. дфн Владимир Кръстев Добрев - bg / eng
  • проф. дфн Радослав Христов Рашков - bg / eng

 

Заседанието за избор ще се състои на 18.12.2019 г., от 13.00 ч. в Заседателната зала на ФзФ