Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Конкурс за академична длъжност „професор“ по професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на атомите и молекулите), обявен в ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.

   

Кандидат – доц. дфзн Станислав Балушев Балушев