Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Конкурс за академична длъжност „доцент“ по професионално направление 4.1. Физически науки (Обща физика), обявен в ДВ, бр. 21 от 15.03.2022 г.

   

Кандидат - гл. ас. д-р Гергана Емилова Алексиева

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

 

Изборът ще се проведе присъствено на 14. 07. 2022 г. от 15:00 часа в зала А 415, (Заседателна зала)