Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Втори конкурс за написване на студентско историческо есе

   

Българската група за изследване на историята на жените/половете (член на Световната федерация за изследване историята на жените/половете – IFRWH, www.ifrwh.com), Европейската магистърската програма по история на жените и пола (МАТИЛДА) към Философски Факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (www.univie.ac.at/matilda и http://www.phls.uni-sofia.bg/downloads/2009ma/32.pdf) и Българската асоциация на университетските жени, БАУЖ (член на IFUW, www.bauw.hit.bg) организират

Втори конкурс за написване на студентско историческо есе на тема: Жени, пол и мълчанията на историята – II

Къде са жените в историята? Защо историята мълчи за историческия опит на женския пол?

Както показват много съвременни историографски изследвания, господстващите исторически наративи навсякъде по света все още пренебрегват многообразието на опита и културата на исторически съществувалите общества. С новите развития на социалната и културната история, на антропологията, демографията, историята на всекидневието, семейството, на жените и половете (women’s and gender history) и пр. станаха ясни ограниченията на традиционната (политическа и дипломатическа) история и се издигнаха апели за уплътняване на картината на миналото чрез включване в образователните програми и в учебниците на знания за историята на пренебрегваните до скоро социални актьори – на малцинствени групи, на чернокожото население, на не-елитите, на жените (и техните взаимоотношения с мъжкия пол) включително. В нито една страна в света все още жените и мъжете не са представени еднакво в историята. Доминиращата гледна точка към историческото минало все още фаворизира (политическите) действия на белите мъже от средната класа и приема техните позиции, ценности и житейски избори за универсални…

Участниците в конкурса трябва да са студентки и студенти от бакалавърските програми на хуманитарните специалности на висшите учебни заведения в страната, да имат подчертан интерес към новите развития в социалната и културната история на България, Европа и света, и специално към мълчанията/празнотите/неизследваните феномени и аспекти на историческото минало от най-дълбока древност до наши дни; към малко представени актьори от “сянката” на историята.

Есето – в обем от 10 стандартни страници (3000 думи) с името, специалността, университета, курса и факултетния номер на студентите и студентките трябва бъде изпратено на следните електронни адреси до 1 март 2010 г.
Ася Асенова, БАУЖ, assia_assenova@abv.bg и Красимира Даскалова, МАТИЛДА, krassimira_daskalova@yahoo.com Предвиждат се парични и материални награди: Първа – 100 лева, Втора – 70 лева, Трета – 50 лева и български книги по темата на конкурса.

Резултатите ще бъдат оповестени на страницата на БАУЖ ( http://www.bauw-bg.com ) на 7 март 2010 г. и съобщени на участниците на посочените от тях адреси.