Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Християнско поклонничество

   

Ръководител: доц. д-р Венцислав Каравълчев

тел. 989 01 15, вътр. 25

 

 

 • Магистърска програма: Християнско поклонничество
  (специалисти и неспециалисти – държавна субсидия и обучение срещу заплащане)

Срок на обучение:

 • 2 семестъра (специалисти)
 • 4 семестъра (неспециалисти)

 

Форма на обучение: задочна

 

Квалификационна характеристика

 

 • 1. Насоченост, образователни цели

 

Обучението за образователно-квалификационна степен “магистър по теология – християнско поклонничество” се организира и провежда по инициатива на Катедра „Историческо и систематическо богословие” на Богословски факултет (БгФ) на СУ “Св. Климент Охридски”. Програмата е предназначена:

 

 1. за богослови, които желаят да се реализират в областта на катехизацията и мисионерското служение, чрез формите на християнското поклонничество;
 2. за работещи в областта на туризма (особено от туристически посреднически агенции, гидове на обекти от културния и религиозния туризъм, управление на дестинации за поклоннически туризъм и пр.), които желаят да се специализират;
 3. за хора (служители и специалисти) в държавната, регионалната и общинската администрации, ангажирани с развитието на поклонничеството, културното и духовно наследство и тяхното презентиране;
 4. за любители, посветени на християнското поклонничество, които желаят да задълбочат знанията си в сферата на християнската култура, духовната и църковната практика, или да придобият професионални умения, които да увеличат шансовете им за професионална реализация чрез предприемачески и образователни църковно-обществени инициативи в тази област;
 5. за бакалаври от други (не-богословски) специалности, които биха искали да се докоснат до духовната съкровищница на православното богословие и християнските традиции на нашия регион по един действен практически начин, посредством инициативи свързани с християнското поклонничество.

 

В процеса на обучение програмата предлага задълбочено и систематизирано запознаване с проблеми, свързани с християнското богословие, вяра и култура, а така също и с живота в Църквата. Същевременно магистърската програма цели подготвянето на специалисти със способности за ефективна професионална реализация и кариера в една такава динамично развиващата се среда.

 

 • 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Магистърската програма „Християнско поклонничество“ се предлага в два варианта – за неспециалисти в четири семестъра и за специалисти в два семестъра в задочна форма на обучение. Първите два семестъра са базисни и са предназначени за студентите неспециалисти, в които те усвояват фундаментални дисциплини от четирите дяла на богословието, а профилиращият модул обхващащ трети и четвърти семестър е предназначен за специалисти богослови и неспециалисти, преминали първите два семестъра.

 

Условията и редът за приемането на студенти се определят в Правилника на СУ “Св. Климент Охридски”. Кандидатите трябва да притежават държавно призната диплома за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, независимо от специалността. За включване в магистърската програма се изисква среден успех от дипломата не по-малък от добър и се провежда събеседване с всички кандидати-неспециалисти, а с кандидатите–специалисти по държавна поръчка – устен изпит по определен конспект.
Продължителността на обучението е 4 семестъра с общ хорариум 630 часа (510 ч. задължителни и 120 ч. избираеми дисциплини). Практическата подготовка на студентите се осъществява чрез провеждане на вътрешно семестриални практикуми по по-важни поклоннически дестинации. Програмата завършва със защита на дипломна работа, която носи 15 кредита. Дипломната работа се възлага въз основа на подадена от магистранта молба не по-късно от две седмици след началото на третия семестър от обучението.

 

 • 3. Професионални компетенции

 

Завършилите МП „Християнско поклонничество“ са в състояние:
- да изградят у себе си действена система от богословски знания, теоретични и практически умения, приложими в контекста на инициативи свързани с християнското поклонничество и църковно-обществената работа, свързана с подобен род инициативи;
- да придобият способност да поддържат знанията си на ниво в съответствие с развитието на православната богословска наука в нейните интердисциплинарни аспекти, с цел устойчиво професионално развитие и утвърждаване на личностния интегритет;
- да използват средствата на интердисциплинарния подход в рамките на обучението и практическата поклонническа дейност (история, география, психология, култура, класически езици, журналистика), по начин който да подобри и затвърди уменията им в избраната специалност;
- да извършват своите дейности в духа на християнската вяра и ценност и в съответствие с високите изисквания, отправени към тях от съвременното общество;
- да изградят подходи за професионална дейност и обществена адаптация в съответствие с придобитата специалност и спецификата на магистърската програма.

Магистърската програма „Християнско поклонничество“ иманентно съдържа перспективност и престижност, което я прави привлекателна за младите хора, търсещи своята реализация в контекста на актуалните научни критерии и духовните ценности на християнския свят.

 

 • 4. Професионална реализация

 

Възможностите за реализация на завършващите студенти придобили образователно-квалификационната степен “магистър“ в програмата „Християнско поклонничество“ са:
- служители в системата на Българската православна църква – БП;
- да планират, организират и провеждат поклоннически пътувания у нас и в чужбина в рамките на дейността на съществуващи организации или в рамките на техни лични предприемачески инициативи;
- служители в църковната и гражданската администрация;
- експерти в неправителствени организации и сдружения, работещи по проблеми свързани с религията, културата, църковно-социалните дейности;
- да продължат своето образование в образователната и научна степен „доктор“;
- да участват в различни програми за продължаващо обучение.