Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / УЧЕБНИЦИ/e-books

   
РУМЕН Ж. БОЯДЖИЕВ. ХРИСТИЯНСТВОТО В КЪСНОАНТИЧНИЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ СВЯТ (IV - VI в.)

Учебник за магистърски програми в
Историческия и Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
ISBN 978-954-91304-7-8
Фондация “Елена и Иван Дуйчеви“
София, 2019

РУМЕН Ж. БОЯДЖИЕВ. АСПЕКТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА КЪСНОАНТИЧНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ЗАПАДНИ И ЮЖНИ БАЛКАНИ (V - XV в.)

 

Учебник за бакалаври във ФСлФ на СУ „Св. Климент Охридски“
ISBN 978-619-91304-8-5
Фондация “Елена и Иван Дуйчеви“

София, 2019