Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 12

   
Годишник, том 12

Годишник

на

Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев"

Том 93 (12)

2003

 

София, 2005

 

Настоящият том 93 (12) на Годишника на Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” включва материалите от Международната научна конференция “Манастирската култура на Балканите” - по случай 230-годишнината от основаването на Девическия манастир “Покров Богородичен” в град Самоков, проведена в град Самоков, Боровец - хотел Рила, от 29 септември до 1 октомври 2002 г. Спонсорството на конференцията бе изцяло поето от покойния Илия Павлов и MG Corporation.
Поради големия брой участници и заради трудности от полиграфическо естество, бе решено материалите да бъдат обнародвани в два отделни тома - 93 (12), 94 (13).

 

 

Съдържание

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
“МАНАСТИРСКАТА КУЛТУРА НА БАЛКАНИТЕ”

Официално откриване на научната конференция  
Приветствия от:  
Негово Светейшество Максим, Патриарх Български 3
Франческо д`Аюто от името на падре Рафаеле Фарина 5
Слободан Милеуснич от името на Негово Светейшество Павле, Патриарх Сръбски 6
Нейно Всепреподобие Монахиня Гавриила, Игумения на Девически манастир “Покров Пресвятия Богородици” 7
Ангел Немов, кмет на гр. Самоков 8
Аксиния Джурова, директор на ЦСВП “Иван Дуйчев” 9
   
Пленарно заседание  
   
Петер Шрайнер. Монашество в Византии 13
Георги Бакалов. Ранното монашество и вселенската църква 17
Аксиния Джурова. Застъпничеството на светиите 27
Слободан Милеуснић. Српски манастири као духовна станишта и културна средишта 33
Михаил Бибиков. Реликвите на Светата земя и руските поклонници в Палестина 45
Димитър Балабанов. Културно-историческото наследство на град Самоков 51
   
Секция “Манастири”  
   
Митрополит Калиник. Черепишкият манастир - огнище на вяра, просвета и култура 57
Тотьо Тотев. Дворцовый манастырь в Преславе 59
Павел Георгиев. Манастирът от Х век при с. Черноглавци, Шуменско 71
Иоанис Сисиу. Иконе из Сjатиште и монашка схватања 81
Pascal Androudis. Nouvelles données archéologiques sur les monastères abandonnés dе L’Athos 87
Анна Ванкова. Проблема континуитета и дисконтинуитета в терминологии, применявшейся к монахам в ранневизантийских и славянских памятниках канонического и светского права 95
Архимандрит Виктор Мутафов. Поглед върху историята на Басарбовския манастир до Русе 103
Олег Родионов. Балканские монастыри и монашество ХІV столетия в житиях святых-исихастов 107
Илиjа Велев. Лесновскиот манастир - значаен духовен центар во северниот дел на Македониjа 113
Patrick Lecaque. Quelques remarques sur la datation des églises rupestres d’Ivanovo 121
Константин Тотев. Нагръдни оловни икони с изображения на св. Георги Войн, пешак и драконоборец 131
Албена Миланова. Манастирът като фактор за развитието на селото в България под Византийска власт (ХІ - ХІІ в.) 139
Sasho Korunоvski. Contributions to the Architecture of the Monastery Church St. Archangel Michael in Prilep 153
Николаос Мердзимекис. Градските имоти на светогорския манастир Свети Павел във Пловдив през XVIII - ХІХ век 161
Йоанис Теохаридис. Приносът на манастира Кикос в образованието на Кипър по време на Османското владичество (1571-1878) 169
Спартак Паскалевски. Манастирът като проекция на духовното и осветен пластически опит в европейската художествена култура през периода 20-40-те на ХХ век 177
Елена Костова. Мелнишките манастири “Св. Богородица Спелиотиса” и “Св. Богородица Пантанаса” в светлината на две средновековни грамоти 193
Melina Paisidou. A propos des sujets iconographiques dans les églises monastiques postbyzantines à Castoria 203
George Fousteris. Christological Cycles in 16th Century Athonite Type Churches. Some Initial Observations 211
Мина Христемова. Бачковският манастир през ХVІ в. според османски описни регистри 215
Росен Малчев. Първобългарска следа във фолклорния култ към св. Иван Рилски в риломанастирското културно пространство 229
Мария Баръмова. Между вярата и политиката (Ктиторски портрети и надписи от Македония, втората половина на ХІV в.) 235
Живко Жеков. Колизията стратиоти - монаси VІІІ - ср. ІХ в. 245
Маргарита Харбова. Манастирите на Балканите - единна мрежа от духовни, просветни и културни огнища 253
   
Секция “Женско монашество”  
   
Казимир Попконстантинов, Росина Костова. Жените и монашеството в България ІХ-Х в. по археологически и епиграфски данни 267
Костадинка Паскалева. Към историята на женското монашество в България 275
Георги Н. Николов. Български царици от Средновековието в “ангелски образ” 299
Христо Темелски. Възникване, задачи и функции на девическите манастири във Великотърновска епархия през Възраждането 317
Румен Бояджиев. Женското монашество от ранните векове на християнството и “историческото изследване за жените” в светлината на някои съвременни чуждоезични трудове 323
Юлия Златкова. Начало на организирано женско монашество на Балканите (V-VІ в.) 329
Teruko Yamazaki. Glissement du pouvoir religieux du monastère vers le peuple depuis Shakyamuni jusqu’à nos jour 339
   
Илюстрации 345
Фотохроника 429