Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Извадки от кандидатстудентския справочник / Условия за кандидатстване

   

Общи положения

Чл. 1. (1) С този правилник се определят условията за приемането на български граждани и граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили средно образование, за студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
(2) Кандидатстването се извършва чрез полагане на конкурсни изпити съгласно Приложение 2 от настоящия правилник с изключение на случаите, посочени в чл. 14, ал. (3), когато кандидатите са завършили колежанско образование.
(3) С отделен правилник се определят условията за прием в магистърски програми на лица, завършили висше образование и притежаващи образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър".

Чл. 2. (1) Местата за прием на студенти се утвърждават ежегодно от Министерския съвет.
(2) Разгърнатият план за прием по специалности, форми на обучение, квоти и категории (мъже и жени) се утвърждава от Ректора.

Чл. 3. Класирането на кандидатите се извършва на етапи по низходящ състезателен бал по реда на посочените специалности и форми на обучение (редовна и задочна) и в съответствие с предварително обявените места по специалности, форми на обучение, квоти и категории (мъже и жени).

Предварителни кандидатстудентски изпити

Чл. 4. (1) За учебната 2007/2008 година Университетът организира предварителни кандидатстудентски изпити по история на България, география на България, математика и биология.
(2) Предварителните кандидатстудентски изпити се провеждат по програмите, валидни и за редовната кандидатстудентска сесия. За предварителния изпит по математика е валидна програмата за изпита по математика I.

Чл. 5. На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят както лица, завършили средното си образование предходни години, така и дипломиращи се през 2007 година.

Чл. 6. Датите за провеждане на предварителните изпити са:
1. История на България - 13.05.2007 г. (неделя) с начален час 9.00 ч.;
2. Математика - 20.05.2007 г. (неделя) с начален час 9.00 ч.;
3. География на България - 27.05.2007 г. (неделя) с начален час 9.00 ч.;
4. Биология - 03.06.2007 г. (неделя) с начален час 9.00 ч.

Чл. 7. (1) За участие в предварителните кандидатстудентски изпити се подават следните документи:
1. Картонче за участие в предварителните кандидатстудентски изпити. Картончето се получава след заплащане на таксата при регистрация за издаване на входящ номер;
2. Лична карта;
3. Квитанция за платена такса за участие в предварителните изпити.
3.1. Таксата за предварителните кандидатстудентски изпити може да се внася и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ "Св. Климент Охридски" (Приложение 5).
(2) Документите по ал. (1) се подават в Учебен отдел на Ректората от 26.03. до 20.04.2006 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа.
(3) Документи могат да се подават и в бюрата за прием на документи в страната на ЕООД "Център за кандидатстудентска подготовка и нформация" (ЦКПИ) - гр. Стара Загора (Приложение 6).

Чл. 8. (1) Кандидат-студентите, явили се на предварителните конкурсни изпити, могат да се явят и на конкурсните изпити от основната кандидатстудентска сесия (Приложение 1).
(2) За предварителните кандидатстудентски изпити важи раздел "Състезателни изпити" от настоящия Правилник.

Чл. 9. (1) Оценките, получени на предварителните изпити, участват при балообразуването равностойно с оценките, получени на основната кандидатстудентска сесия.
(2) В балообразуването участва по-високата оценка, независимо кога е получена – на предварителната или на основната кандидатстудентска сесия.

Чл.10. (1) Резултатите от предварителните конкурсни изпити участват при формирането на бала и важат за класирането, само ако кандидатите отговарят на изискванията на настоящия Правилник.
(2) Кандидати, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали кандидатстудентски документи в регламентираните в чл. 15, ал. (1) срокове, губят право да участват в конкурса.
(3) След обявяване на резултатите от предварителните изпити, кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в двудневен срок. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер.

Условия за кандидатстване

Чл.11. В Софийския университет “Св. Климент Охридски” могат да кандидатстват за всички специалности и форми на обучение лица, отговарящи на следните условия:
1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища.
2. Лица със завършено висше образование, кандидатстват по реда на този правилник с дипломата за завършено средно образование.
3. Да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование за съответните специалности съгласно Приложение 2. Когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не е вписана оценка, която участва в образуването на състезателния бал, лицето представя документ за положен изпит по този учебен предмет в училище, определено от Началника на съответния инспекторат по образованието на Министерството на образованието и науката (МОН).
4. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията, за която се кандидатства (Приложение 7).

Чл.12. (1) За редовно и задочно обучение могат да кандидатстват:
1. Български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили средно образование;
2. Лица с двойно гражданство, едното от които е българско;
3. Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на български граждани, ако:
3.1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
3.2. имат статут на бежанци;
3.3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
4. Статутът на кандидат-студентите по чл. 12, ал. (1), т. 3 се удостоверява с документ за самоличност.

Чл.13. Не се допуска да кандидатстват:
1. Лица, отбиващи военната си служба, ако не подлежат на уволнение до началото на учебната година ;
2. Граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, временно пребиваващи в Република България, не могат да кандидатстват по реда на този правилник, с изключение на кандидатстващите по чл. 12, ал. (1), т.т. 3.2 и 3.3.

Чл.14. (1) Студенти от Софийския университет “Св. Кл. Охридски” могат да кандидатстват по реда на този Правилник като запазват студентските си права.
(2) Отстранени студенти могат да възстановят студентските си права като кандидатстват за специалността, в която са се обучавали при условие, че имат успешно завършен първи курс.
(3) Завършилите колежанско образование с образователно-квалификационна степен “специалист” могат да кандидатстват за специалностите: Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика и Специална педагогика и да продължат обучението си за бакалавърска степен по завършената или сродна специалност, при условие че имат необходимата квалификация (Приложение 3).