Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2011 / Програми за изпити / Славянски езици (полски, чешки, сръбски-хърватски)

   

Изпитът по един от славянските езици (полски, чешки, сръбски-хърватски) се провежда в рамките на изучавания в средното училище лексико-граматически материал. Целта на изпита е да се проверят езиковите знания и умения на кандидат-студентите. Изпитът е писмен с времетраене 4 часа. Той се състои от диктовка, комплексен езиков тест и преразказ.

Диктовката е с обем до 20 стандартни машинописни реда. С нея се цели да се провери правилното слухово възприемане на текст на съответния език и усвояването на правописните му правила. Текстът на диктовката се чете три пъти.

Комплексният езиков текст се състои от следните елементи:
- граматични упражнения, включващи основния граматичен материал;
- текст с обем около 15 машинописни реда, към които са зададени 5 въпроса, чиито отговор предполага правилно разбиране на текста;
- редакция на оригинален текст на български език с обем до 10 машинописни реда, в които са допуснати 10 правописни, граматически и пунктуационни грешки.
Текстът проверява степента на владеене на граматическия материал, както и умението на кандидатите да четат и разбират правилно текст на съответния език. Редактирането на текст на български език цели да се провери езиковата им култура на родния език.

Преразказът включва текст с обем до 1 стандартна машинописна страница, който включва умението на кандидатите да предадат цялостно и свързано съдържанието на два пъти прочетен текст.

Езиков материал
Кандидат-студентите трябва да са овладели практически следния езиков материал:
1. Съществително име. Род и число на съществителното име
2. Падеж на съществителните, прилагателните имена и местоименията
3. Глагол. Вид и време на глагола в съответния славянски език
4. Спомагателни и модални глаголи
5. Спрежение, лице и число на глагола. Инфинитив
6. Условно наклонение
7. Прилагателни и наречия. Степени за сравнение
8. Лични местоимения
9. Показателни, въпросителни и неопределителни местоимения
10. Видове изречения. Просто и сложно изречение
11. Части на изречението
12. Словоред

Методически указания
За успешното полагане на кандидат-студентския изпит се препоръчват следните форми на подготовка:
1. За диктовката е необходимо да се правят системни упражнения за парвилно писмено възпроизвеждане на слухово възприета реч.
2. За езиковия тест е необходимо да се правят упражнения за правилна употреба на съответните граматични форми. Подготовката за правилно разбиране на текст на съответния славянски език е препоръчително да включва самостоятелна работа с оригинални текстове на езика. Работата върху езиковия тест предполага и овладяване на основни умения за редактиране на българския текст.
3. За преразказа се препоръчват упражнения за точно възпроизвеждане на кратък текст на съответния език. Особено важно е точното отчитане на всички елементи от текста, без да се излиза извън рамките на разказаното в изходния текст.

Критерии за оценяване
1. Диктовка. За всяка правописна грешка оценката се намалява с 0,50. Повтарящите се грешки не се отчитат. При допускате на няколко правописни грешки в една и съща дума, те се броят като една грешка. За допусната пунктуационна грешка оценката се намалява с 0,25.
2. Комплексен езиков тест. За всяка допусната грешка оценката се намалява с 0,25.
3. Преразказ. За пропуснат елемент от сюжета или цяло погрешно конструирано изречение оценката се намалява с 1,00. За погрешно употребена дума или допусната граматическа грешка оценката се намалява с 0,50, а за правописна или пунктуационна грешка - с 0,25.
Общата оценка на изпита се формира като средноаритметично от оценките на неговите три елемента. При слаба оценка на единия от компонентите общата оценка е слаб (2,00).

Литература
Р. Михалик. Кратка полска граматика. София, 2002.
Л. Лашкова. Кратка сърбо.хърватска граматика. София, 2001.
Ст. Стойчев. Чешки език за начинаещи. София, 1998.
Л. Кроужнилова. Чешки език. София, 1999.
Х. Гладкова. Чешки език. София, 1994