Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2011 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2011/2012 година / Общи положения

   

Общи положения

Чл. 1. (1) С този правилник се определят условията за приемането на български граждани и граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили средно образование, за студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
(2) Кандидатстването се извършва чрез полагане на конкурсни изпити или с оценки от държавни зрелостни изпити, положени не по-рано от 2008 г., съгласно приложение № 2 от настоящия Правилник.
(3) С отделен правилник се определят условията за прием в магистърски програми на лица, завършили висше образование.
Чл. 2. (1) Местата за прием на студенти се утвърждават ежегодно от Министерския съвет.
(2) Разгърнатият план за прием по специалности, форми на обучение, квоти и категории (мъже и жени) се утвърждава от Ректора.
Чл. 3. Класирането на кандидатите се извършва на етапи по низходящ състезателен бал по реда на посочените специалности и форми на обучение (редовна и задочна) и в съответствие с предварително обявените места по специалности, форми на обучение, квоти и категории (мъже и жени).