Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2011 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2011/2012 година / Класиране на кандидат-студентите

   

Чл. 30. В класирането участват само кандидати, отговарящи на условията на настоящия Правилник.
Чл. 31. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани специалности и форми на обучение, съгласно утвърдените места за категориите (мъже и жени) и квоти, с изключение на кандидатите по чл. 33, ал. (2). Ако в състезателния картон е допуснато несъответствие между шифър и словесно описание на специалността, за класирането е валиден шифърът.
(2) Кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за дадена специалност, форма на обучение и категория, се приемат над утвърдения брой.
(3) Лауреатите на национални и международни олимпиади се класират извън утвърдените места за прием.
(4) Възстановяващите студентски права в същата специалност за втори и по-горен курс се класират, без да заемат планови места.
(5) Незаетите места за мъже в хода на класирането се трансформират за жени и обратно.
(6) В случаите, когато в хода на класирането няма кандидати за дадена специалност и форма на обучение, местата за прием могат да бъдат прехвърляни за друга специалност от същото професионално направление.
Чл. 32. (1) Класирането се извършва поетапно, като кандидатите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и сроковете за тяхното потвърждаване или записване.
(2) Класирани кандидати, непотвърдили желанието си да се обучават или незаписали се в определените срокове, отпадат от класирането.
Чл. 33. (1) Първият етап на класирането се обявява на 29 юли 2011 г.
(2) В този етап на класиране за специалностите от Физическия факултет участват само кандидати с успешно положен конкурсен изпит по физика или с оценки от държавни зрелостни изпити по физика и астрономия. При наличие на свободни места, те се попълват от кандидати, посочили тези специалности и положили успешно алтернативен изпит по математика или положили държавен зрелостен изпит по математика.
Чл. 34. (1) Класираните кандидат-студенти от първия етап от 1 до 4 август включително имат възможност:
1. Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи.
2. Да депозират диплома-оригинал за средно образование и да попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност.
3. Да не потвърдят или да не се запишат. В тези случаи те отпадат от всички класирания.
4. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.
(2) Некласираните от този етап кандидати, участват автоматично в следващия етап на класирането.
Чл. 35. След първото класиране кандидатстващите за специалностите във Физически и Химически факултети имат възможност да представят служебната бележка с оценка от съответния конкурсен изпит, положен в друго висше училище, или заявяват желание за участие с оценка от държавен зрелостен изпит за посочените специалности до 5 август.
Чл. 36. Вторият етап на класиране се обявява на 9 август. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти.
Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 10 до 12 август вкл.
Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно.
Чл. 37. Третият етап на класирането се обявява на 16 август. Срок за записване – 17, 18 и 19 август. Резултатите от това класиране са окончателни.
Чл. 38. Незаети места могат да останат за обучение на студенти в образователно-квалификационната степен “магистър” (след завършено висше образование).