Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2011 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2011/2012 година / Документи за класиране

   

Чл. 20. (1) Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица документи за класиране от 27 юни до 8 юли (без неделните дни) в сградата на Ректората.
1. Документи за класиране могат да се подават и онлайн на адрес: http://www.ebg.bg/su-admissions/. Регистрацията онлайн се прекратява в 17.00 часа на 08.07.2011 г.
1.1. При подаване на документи за класиране онлайн се попълва електронна форма, като се следват указанията на сайта.
1.2. Задължително се прилага сканирано изображение на дипломата за средно образование;
1.3. Плащането на таксата се извършва единствено онлайн в посочения сайт, след което кандидатстването се счита за валидно и се генерира входящия номер на кандидата.
1.4. Регистрирането се счита за валидно само след получаване на входящ кандидатстудентски номер от системата.
2. Документи се приемат и в офисите на фирми в страната до 6 юли (приложения № 4 и № 5).
(2) Кандидатите подават следните документи:
1. Комплект кандидатстудентски документи (по образец), в който се записва желания от кандидат-студентите ред за класиране по специалности и форми на обучение и се заявява желание за ползване на оценка/и от държавен зрелостен изпит;
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща;
2.1. Кандидат-студенти, които са подали документи онлайн, са длъжни да представят за сверяване оригиналната диплома за средно образование в Учебен отдел на Ректората в периода 01.07. – 14.07.2011 г.
2.2. Завършилите небългарски училища представят легализирана от МОМН диплома, в която са вписани преизчислените към шестобалната система оценки по отделните предмети;
3. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс. Таксата може да се внесе, както следва:
3.1. В каси на Ректората;
3.2. По банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ “Св. Климент Охридски” (приложение № 3).
3.3. Внесена такса за участие в класирането не се възстановява.
3.4. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОМН, и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи;
4. Лауреатите на национални и международни олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски език, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, класически езици, история и цивилизация, философия и гражданско образование представят документ за оценката по съответния предмет. Документите на лауреатите се издават от МОМН;
4.1. На кандидатите, получили оценка отличен (от 5.50 до 6.00) от националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование, МОМН издава служебна бележка, която да послужи за приемането им във висши училища. За оценки по-ниски от отличен (5.50), служебна бележка се издава от Декана на съответния факултет;
5. Участниците в националните състезания по Химия и опазване на околната среда, Природни науки и екология, Физика и Турнира по елементарна математика "проф. Борислав Боянов" на Факултета по математика и информатика представят документ с получената оценка, издаден от Декана на съответния факултет;
6. Учениците от Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) и Националната природо-математическа гимназия (НПМГ), защитили дипломна работа в съответния профил или положили вътрешен изпит по съответния предмет пред комисия от Софийския университет, представят документ от училището;
7. Кандидатстващите за възстановяване на студентски права представят уверение за успешно завършен първи курс на обучение с положени всички изпити;
(3) Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за редовно и задочно обучение, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия.
(4) Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не са приложени всички документи или не са попълнени точно и четливо.
(5) При подаване на документите длъжностното лице поставя един и същи входящ номер на молбата и на картончето на кандидат-студента, като не носи отговорност за неточности при попълването им.
Чл. 21. (1) След срока, определен в чл. 20, ал. (1), не се приемат кандидатстудентски документи.
(2) Не се правят промени и допълнения във вече подадени документи.

Документите се подават в Информационно-рекламния център на Университета от 9.00 до 17.00 ч. без неделните дни.