Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2011 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с оценки от държавни зрелостни изпити, положени не по-рано от 2008 г.

   

Философски цикъл: Философия, Политология, Културология, Библиотечно-информационни науки, История и философия, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Теология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия

Български език и литература: Психология, Културология, Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Румънска филология, Арменистика и кавказология, Теология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация: Политология, Публична администрация, Културология, Библиотечно-информационни науки, История и география, История и философия, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Теология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Физическо възпитание и спорт

Английски език: Психология, Публична администрация, Културология, Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Английска филология, Португалска филология, Скандинавистика, Класическа филология, Унгарска филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Тюркология, Арабистика, Иранистика, Китаистика, Японистика, Индология, Кореистика, Арменистика и кавказология, Теология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Педагогика на масовата и художествената комуникация

Немски език: Психология, Културология, Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Немска филология, Скандинавистика, Португалска филология, Класическа филология, Унгарска филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Тюркология, Арабистика, Иранистика, Китаистика, Японистика, Кореистика, Арменистика и кавказология, Теология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Педагогика на масовата и художествената комуникация

Френски език: Психология, Културология, Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Френска филология, Португалска филология, Класическа филология, Унгарска филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Тюркология, Арабистика, Иранистика, Китаистика, Японистика, Кореистика, Арменистика и кавказология, Теология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Педагогика на масовата и художествената комуникация

Испански език: Психология, Културология, Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Испанска филология, Португалска филология, Класическа филология, Унгарска филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Тюркология, Арабистика, Иранистика, Китаистика, Японистика, Кореистика, Арменистика и кавказология, Теология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Специална педагогика, Социална педагогика, Логопедия, Педагогика на масовата и художествената комуникация

Италиански език: Културология, Библиотечно-информационни науки, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Италианска филология, Португалска филология, Класическа филология, Унгарска филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Тюркология, Арабистика, Иранистика, Китаистика, Японистика, Кореистика, Арменистика и кавказология, Теология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Педагогика на масовата и художествената комуникация

Руски език: Психология, Културология, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Руска филология, Португалска филология, Класическа филология, Унгарска филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Тюркология, Арабистика, Иранистика, Китаистика, Японистика, Кореистика, Арменистика и кавказология, Теология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Педагогика на масовата и художествената комуникация

Математика: Публична администрация, Математика, Информатика, Приложна математика, Математи-ка и информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Информационни системи, Статистика, Физика, Инженерна физика, Ядрена техника и ядрена енергетика, Физика и математика, Астрофизика, метеорология и геофизика, Физика и информатика, Медицинска физика, Комуникации и физична електроника, Квантова и космическа теоретична физика, Фотоника и лазерна физика, Оптометрия, Химия, Химия и информатика, Компютърна химия, Инженерна химия и съвременни материали

Физика и астрономия: Физика, Инженерна физика, Ядрена техника и ядрена енергетика, Физика и математика, Астрофизика, метеорология и геофизика, Физика и информатика, Медицинска физика, Комуникации и физична електроника, Квантова и космическа теоретична физика, Фотоника и лазерна физика, Оптометрия, Химия и физика, Ядрена химия, Инженерна химия и съвременни материали

Химия и опазване на околната среда: Химия, Химия и физика, Химия и информатика, Екохимия, Компютърна химия, Ядрена химия, Инженерна химия и съвременни материали, Медицинска сестра

Биология и здравно образование: Екохимия, Биология, Молекулярна биология, Екология и опазване на околната среда, Биотехнологии, Биология и химия, География и биология, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Физическо възпитание и спорт, Медицинска сестра

География и икономика: История и география, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, География и биология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Физическо възпитание и спорт