Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "Професор" по професионално направление 3.6 Право /Обща теория на правото/,обявен в ДВ,бр.35 от 24.04.2018