Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 3.6 Право /Административно право /обща и специална част / и административен процес/, обявен в ДВ бр.33 от 17.04.2018 г.