Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" в професионално направление 3.6 Право /Международно частно право/,обявен в ДВ бр.33 от 17 април 2018 г.