Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност"доцент" по професионално направление 3.6 Право /Конституционно право/,обявен в ДВ. бр.100/15.12.2017г