Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в професионално направление 3.6 "Право" /Трудово право и обществено осигуряване /, обявен в ДВ бр.108/17.12.2013 г.