Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в професионално направление 3.6 Право /Наказателен процес/,обявен в ДВ, бр.96 от 06.12.2012