Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.6 Право /Наказателно право/, обявен в ДВ, бр.20 от 17.03.2015 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Ралица Янкова Илкова-Петкова