Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Клуб „Икономика 2000“ обявява конкурс „Бизнес модели за кръгова икономика“

   

25.10.2022

 

Чрез тази инициатива Клуб „Икономика 2000“ желае да насърчи ученици и студенти от учебни заведения на територията на България да представят креативни идеи и решения за внедряване на повече кръгови бизнес практики в прехода на България от линеен към кръгов модел на икономическо развитие, водещ до спестяване на изчерпаеми природни ресурси, образуване на по-малко отпадъци и опазване на околната среда.

2021-01-26-184351893-Circular-economy-business-models-unlock-strategic-advantage

Конкурсът се провежда в рамките на проект „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“, изпълняван от Клуб „Икономика 2000“ с финансиране от Програма LIFE на Европейския съюз. Информация за проекта и ресурсни материали за кръговата икономика са публикувани на сайта https://cestarseed.com.

 

Участници:

Конкурсът ще се проведе в 3 категории и в него могат да участват:

Категория 1: Ученици от 10, 11 и 12 клас

Категория 2: Студенти във висши учебни заведения

Категория 3: Докторанти в университет или научен институт

 

Изисквания към разработките:

За участие в конкурса се изисква представянето на разработка по избрана от самите участници тема, свързана с прилагане на кръгови бизнес модели в определен икономически сектор или икономическа дейност. Участниците могат да представят разработка по бизнес модел за един или повече от различните етапи от веригата на стойността на продукти и/или услуги, като например:

 • Екологичен дизайн на продукт или услуга
 • Устойчиво производство/преработка
 • Устойчиво потребление за удължаване живота на продуктите
 • Отпадъците като ресурси

Разработката трябва да съдържа: Заглавие; Идентифициране на проблема; Представяне на решението; Планиране на изпълнението (времеви и финансови ресурси); Екологични, икономически и социални ползи и резултати.

Разработката да е с обем до 10 стандартни страници (1 станд.стр. 1800 знака) във формат MS Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта.

 

Краен срок за кандидатстване:

Крайният срок е 30 декември 2022 г. Участниците изпращат в два отделни файла:

 1. Данни за кандидата: три имена, учебно заведение, категория в конкурса (клас/курс), телефон и ел.поща за контакт
 2. Разработка за участие в конкурса.

Файловете се изпращат на ел.поща: office@club2000.org и в поле Subject се записва: За конкурса.

 

Обявяване на резултатите:

Оценката на получените разработки ще се извърши от компетентно жури, което ще избере финалистите въз основа на следните критерии:

 • Обосновка на проблема и предлаганото решение
 • Креативност на предлаганото решение
 • Техническа издържаност на направените предложения
 • Приложимост и възможности за мултиплициране на предложеното решение

Имената на победителите в конкурса ще бъдат обявени на 20 януари 2023 г. на сайта на Инициатива „Звезден алианс за кръгова икономика“ https://cestarseed.com. Всички участници ще получат по ел.поща резултатите от конкурса.

 

Награди:

Във всяка от трите категории ще бъдат раздадени по три награди:

 • първа награда - 1000 лева
 • втора награда - 500 лева
 • трета награда - 300 лева

Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на специално събитие.

 

 

Защита на личните данни:

С представяне на разработка се счита, че участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от организатора на конкурса. Предоставените лични данни ще служат само за целите на провеждането на конкурса и няма да бъдат редактирани и разкривани на трети лица, освен единствено в случаите, когато участникът е дал изрично съгласие.