Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Българска народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2018 година

   

10.11.2017

 

logo

 

 

Българската народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2018 година

• Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър".

• Една стипендия от 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти).

Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

 

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;

2. Към датата на кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на ОКС „магистър”, в акредитирани висши училища или академични институти в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;

3. Студентите, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър”:

  • след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);
  • без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00);

4. Да не са служители на БНБ;

5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен и да не са във фактическо съжителство с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

6. Лице, което е било стипендиант на БНБ, няма право да кандидатства отново за стипендия на БНБ, освен ако е получавало стипендия на БНБ за студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър“ и кандидатства за стипендия като обучаващ се за придобиване на ОНС „доктор“.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Мотивационно писмо;

2. Автобиография, в която за кандидатите докторанти да се акцентира на научната активност на кандидата – публикувани статии, участие в конференции и семинари, подготвени и представени научни реферати и др. подобни;

3. За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:

  • диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър" за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър"; или
  • документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър";

4. За докторантите - документ, удостоверяващ зачисляването в програма за придобиване на ОНС „доктор”;

Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация тук.

5. Декларация по образец;

6. Есе в обем до 5 стандартни страници на български или на английски език по следните теми:

За студентите – магистри: Банките в променящия се пазар на платежни услуги;

За докторантите: Защо са необходими макропруденциални инструменти?

 

Подаване на документите:

Документите на кандидатите се подават до 8 декември 2017 г.:

• На e-mail: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.

• С препоръчано писмо на адрес:

Българска народна банка,

пл. "Княз Александър І" № 1

1000 София

относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".

• В сектор "Информация" в паричния салон на БНБ – пл. "Княз Александър I" № 1, София, от 08:30 до 15:45 ч.в работни дни.

В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.

 

Предоставените от Вас доброволно лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Те се събират, обработват и съхраняват за нуждите на БНБ съгласно предписанията на Закона за защита на личните данни. Българската народна банка е администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния управител.Трети лица могат да получат достъп до личните Ви данни само по реда и при условията на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на личните данни.