Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / От 21.10.2021 г. учебният процес в Стопанския факултет ще е в дистанционна форма - Заповед

   

20.10.2021

 

Заповед № 1 / 20.10.2021 г. на Декана на Стопанския факултет:

feba

На основание чл. 55. ал. 2, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Заповед № РД 19-327/27.09.2021 г. на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, въз основа на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, както и съгласно указания от Ректорското ръководство на СУ „Св. Климент Охридски“

 

НАРЕЖДАМ:

Считано от 21.10.2021 г.:

1. Учебните занятия в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за всички студенти от ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ – редовно и задочно обучение се провеждат дистанционно чрез електронните курсове в Системата за електронно обучение (e-learn) с осигурен достъп до присъствено обучение в електронна среда при използване на подходящи платформи.

2. Всички занятия се провеждат според утвърдения разпис за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ за зимния семестър на учебната 2021/2022 година.

3. Провеждането на заседания, изпити, конкурси, конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер се провеждат дистанционно, чрез Microsoft Teams, zoom и други платформи за онлайн конферентни връзки.

4. Възлагам контрола върху спазването на настоящата заповед на заместник декана по учебната дейност и на ръководителите на катедри.

 

ДОЦ. Д-Р АТАНАС ГЕОРГИЕВ

ДЕКАН НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ