Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / На вниманието на студентите от МП "Бизнес администрация – стратегическо управление" и "Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси"

   

07.12.2022

 

Уважаеми колеги,

Съгласно учебните планове на Вашите магистърски програми в рамките на втория семестър трябва да преминете през специализиращо обучение в специализация по Ваш избор.

За целта е нужно да заявите своите предпочитания за специализация измежду:

  1. Специализация „Стратегическо развитие
  2. Специализация „Развитие на човешкия капитал
  3. Специализация „Иновации и предприемачество

Разпределението по специализации ще бъде направено въз основа на поредността на Вашите желания, което налага да посочите и трите модула, като ги класирате съгласно предпочитанията си. При разпределението ще бъде отчитана последователността на постъпване на заявките. Колегите, които не са подали заявки или заявките им са подадени след изтичане на посочения срок, ще бъдат разпределени служебно в зависимост от свободните позиции в различните специализации.

Специализация стартира, ако набере минимум 6 души. При недостатъчен брой заявки за някоя от обявените специализации, ръководството на катедра „Стопанско управление“ си запазва правото да не я стартира и студентите да бъдат преразпределени служебно по второ или трето желание.

Моля, попълнете заявката ( образец ) и я изпратете на доц. д-р Иванка Михайлова на имейл адрес ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg в срок до 23:59 ч. на 10 януари 2023 г. Важно е при изпращането на писмото в полето „Тема“ да впишете „Заявка за специализация”.

Не е необходимо заявките да бъдат подписани и сканирани. Заявки на хартиен носител не се приемат.

За разпределението по специализации можете да се осведомите чрез системата СУСИ в началото на семестъра, не по-късно от 13 февруари 2023 г.

Катедра „Стопанско управление”

3BGEN