Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Класиране и информация за записване в магистърските програми в Стопанския факултет от летния семестър на учебната 2023/2024 година

   

07.02.2024

 

Класираните кандидати в магистърските програми в Стопанския факултет с прием от летния семестър за учебната 2023/2024 година са посочени по входящ номер от системата за подаване на документи в следната заповед на Ректора:

 

Записването на класираните магистри е при спазване на следния график:

 

 • 12 февруари 2024 г. от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа в кабинет 130 за следните магистърски програми в професионално направление 3.8 Икономика: Аутсорсинг проекти и компании; Икономика и финанси; Митнически и данъчен контрол; Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите; Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език
 • 13 февруари 2024 г. от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа в кабинет 130 за следните магистърски програми в професионално направление 3.7 Администрация и управление: Бизнес мениджмънт; Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език – 3 и 4 семестъра; Бизнес администрация – управление на човешките ресурси с обучение на английски език – 3 семестъра; Ядрени технологии, мениджмънт и иновации с обучение на английски език

 

Необходими документи за записване:

 

Кандидат-магистрите трябва предварително да подготвят следните документи:

1. Диплома:

 • Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование – ОКС „бакалавър“;
 • Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование – ОКС „магистър“ – само в случай че имате завършена друга магистърска програма;
 • Копие на диплома за завършено средно образование, ако не сте го представили при подаването на документите за кандидатстване през онлайн системата.

*Оригиналът на дипломата се сверява и връща на притежателя (респ. пълномощника).

 • Кандидати, завършили СУ „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование предстои, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към съответния факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Кандидати, записани с уверение или академична справка, задължително трябва да представят оригинал и копие на дипломата за ОКС „бакалавър“ след нейното издаване.

2. Лична карта или собственоръчно попълнено пълномощно, в което изрично е упоменато, че лицето желае да бъде записано в магистърската програма, в която е класирано.

 

3. Два броя снимки /паспортен формат/

 

4. Документ за платена семестриална такса – кандидат-магистрите трябва да заплатят семестриалната такса предварително по един от следните начини:

 • чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay;
 • в търговските банки в страната.

Трябва да се посочи банковата сметка на Софийския университет „Св. Климент Охридски“:

БНБ – Централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

 1. Три имена на студента
 2. Такса за магистърска програма „ХХХ“ (наименование) като основание за плащането
 3. Да се посочи задължително, че магистърската програма е към Стопанския факултет

Такси за обучение в ОКС „магистър“ за учебната 2023/2024 година

 

*ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА НА ФИРМА:

В основанието на платежното нареждане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се напише:

 • Семестриална такса за Магистърска програма (МП)..... на ..... (Име, Фамилия); Стопански факултет (задължително е да бъде посочен факултетът)

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ в случая е кандидатът за магистърската програма.

НАРЕДИТЕЛ е фирмата, на която ще бъде издадена фактурата. Таксата трябва да постъпи от банкова сметка на фирмата.

Трябва да изпратите копие от платежното нареждане и следните данни за фирмата - Име, Адрес, МОЛ и ЕИК на Венцислав Стоилов (v.stoilov@feb.uni-sofia.bg) и Маргарита Драганова (m.draganova@feb.uni-sofia.bg).

 

На всеки класиран кандидат ще бъдат предоставени следните документи за попълване на място:

 

5. Формуляр за записване на новоприети студенти /по образец/ от Стопанския факултет

 

6. Студентска книжка, която се попълва на 1-ва и 2-ра страница от студента преди записването

 

7. Декларация за здравно осигуряване

 

8. Договор за обучение срещу заплащане в ОКС „магистър“

 

Посочените документи могат да бъдат попълнени в зала 200 в сградата на Стопанския факултет!

 

За допълнителна информация, може да се обръщате към:

 • Инспектор „Магистри“– Недялка Милева и Добринка Бижева – 0878 437 462
 • Отговорници за кандидатмагистърската кампания – Мая Тодорова и Мариета Динчева – 0878 622 429
 • Инспектор за чуждестранни студенти – Мари-Изабел Кунева - 02 873 99 41
 • Секретар на Стопанския факултет – Маргарита Тодорова – 02 873 83 10
 • Главен инспектор „Администрация“– Десислава Лещарова – 02 423 25 08

 

Logo FEBA BG-EN