Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Класиране и информация за записване в магистърските програми в Стопанския факултет

   

21.09.2023

Класираните кандидати от редовния прием в магистърските програми в Стопанския факултет за учебната 2023/2024 година са посочени по входящ номер от системата за подаване на документи в следната заповед на Ректора:

Записването на класираните магистри е при спазване на следния график:

 

27 септември 2023 г. (сряда) от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

зала 417:

 • Магистърска програма „Енергийни пазари и услуги“

зала 422:

 • Магистърска програма „Счетоводство и одит“
 • Магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании“
 • Магистърска програма „Бизнес икономика“

зала 411:

 • Магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“
 • Магистърска програма „Управление и предприемачество“
28 септември (четвъртък) 2023 г. от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

зала 417:

 • Магистърска програма „Икономика и финанси“
 • Магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“

зала 422:

 • Магистърска програма „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“
 • Магистърска програма „Международен финансов мениджмънт с обучение на английски език“
 • Магистърска програма „Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език“

зала 411:

 • Магистърска програма „Дигитален маркетинг“
 • Магистърска програма „Стратегическо управление“
 • Магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси“
 • Магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“

 

29 септември (петък) 2023 г. от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

зала 417:

 • Магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“
 • Магистърска програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“
 • Магистърска програма „Фасилити мениджмънт“

зала 422:

 • Магистърска програма „Финанси, инвестиции и финтех“
 • Магистърска програма „Финанси и банково дело“
 • Магистърска програма „Икономика и право“

зала 411:

 • Магистърска програма „Бизнес мениджмънт“
 • Магистърска програма „Интелектуална собственост и технологичен трансфер с обучение на английски език“
 • Магистърска програма „Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език“
 • МП „Бизнес администрация – управление на човешките ресурси с обучение на английски език“
 • Магистърска програма „Бизнес администрация – управленски информационни системи с обучение на английски език“

 

Необходими документи за записване – кандидат-магистрите трябва предварително да подготвят следните документи:

1. Диплома:

 • Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование – ОКС „бакалавър“;
 • Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование – ОКС „магистър“ – само в случай че имате завършена друга магистърска програма;
 • Копие на диплома за завършено средно образование, ако не сте го представили при подаването на документите за кандидатстване през онлайн системата.

Оригиналът на дипломата се сверява и връща на притежателя (респ. пълномощника). Кандидати, завършили СУ „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към съответния факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Кандидати, записани с уверение или академична справка, задължително трябва да представят оригинал и копие на дипломата за ОКС „бакалавър“ след нейното издаване.

 

2. Лична карта или собственоръчно попълнено пълномощно, в което изрично е упоменато, че лицето желае да бъде записано в съответната магистърска програма.

 

3. Документ за платена такса – кандидат-магистрите трябва да заплатят семестриалната такса предварително по един от следните начини:

 • чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay;
 • на каси в търговските банки в страната.

Трябва да се посочи банковата сметка на Софийския университет „Св. Климент Охридски“:

БНБ – Централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

 1. Три имена на студента
 2. Такса за магистърска програма „ХХХ“ (наименование) като основание за плащането
 3. Да се посочи задължително, че магистърската програма е към Стопанския факултет

Такси за обучение в ОКС „магистър“ за учебната 2023/2024 година

 

*ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА НА ФИРМА:

В основанието на платежното нареждане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се напише:

 • Семестриална такса за Магистърска програма (МП)..... на ..... (Име, Фамилия); Стопански факултет (задължително е да бъде посочен факултетът)

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ в случая е кандидатът за магистърската програма.

НАРЕДИТЕЛ е фирмата, на която ще бъде издадена фактурата. Парите трябва да постъпят от банкова сметка на фирмата.

Трябва да изпратите копие от платежното нареждане и следните данни за фирмата - Име, Адрес, МОЛ и ЕИК на Венцислав Стоилов (v.stoilov@feb.uni-sofia.bg) и Маргарита Драганова (m.draganova@feb.uni-sofia.bg)

 

4. Два броя снимки /паспортен формат/

 

5. Само студентите от следните магистърски програми попълват декларация по образец относно включването на задължителни и/или избираеми дисциплини на английски език в учебния план:

 • Магистърска програма „Дигитален мениджмънт в туризма“
 • Магистърска програма „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ – 2 и 4 семестъра
 • Магистърска програма „Дигитален маркетинг“
 • Магистърска програма „Счетоводство и одит“ – 3 и 4 семестъра
 • Магистърска програма „Финанси и банково дело“
 • Магистърската програма „Финанси, счетоводство и анализ на големи данни“
 • Магистърска програма „Финанси, инвестиции и финтех“ – 3 и 4 семестъра

 

Кандидат-магистрите могат да закупят от Стопанския факултет и попълнят на място следните документи:

6. Формуляр за записване на новоприети студенти /по образец/ от Стопанския факултет

7. Студентска книжка, която се попълва на 1-ва и 2-ра страница от студента преди записването и се закупува от студента от Стопанския факултет или друга книжарница на СУ „Св. Климент Охридски“

8. Декларация за здравно осигуряване

9. Договор за обучение срещу заплащане в ОКС „магистър“

Посочените документи могат да бъдат попълнени в зала 400 в сградата на Стопанския факултет!

За допълнителна информация, може да се обръщате към:

 • Инспектор „Магистри“– Недялка Милева и Добринка Бижева – 0878 437 462
 • Отговорници за кандидатмагистърската кампания – Мая Тодорова и Мари-Изабел Кунева – 0878 622 429
 • Секретар на Стопанския факултет – Маргарита Тодорова – 02 873 83 10
 • Главен инспектор „Администрация“– Десислава Лещарова – 02 423 25 08
Logo FEBA BG-EN