Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за защитите на магистърски тези и държавните изпити за ОКС „магистър“ през ноември 2023 г.

   

30.10.2023

 

Заявленията за явяване на защита на магистърска теза и държавен изпит в ОКС „магистър“ ще се приемат онлайн от 6 до 10 ноември 2023 г. на следните имейл адреси:

За специалност „Икономика и финанси“: Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg, тел.: 0878 437 462

За специалност „Стопанско управление“: Добринка Бижева, dobrinka@feb.uni-sofia.bg, тел.: 0878 437 462

За чуждестранни студенти: Мари-Изабел Кунева, m.kuneva@feb.uni-sofia.bg, тел.: 02 873 99 41

Заявлението се разпечатва, попълва, подписва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените адреси в зависимост от специалността на студента. При приемане на заявлението, ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до 1 работен ден, моля да се свържете с инспекторите, отговарящи за ОКС „магистър“, на посочените по-горе телефони.

Съгласно заповед РД 19-337/19.07.2019 г., точка 6.3, всеки студент задължително трябва да приложи сниман екран на успешно завършена регистрация на сайта: https://alumni.uni-sofia.bg/

 

ВАЖНО!

 1. До защита на магистърска теза и явяване на държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити и имат необходимия брой кредити по учебен план.
 2. Задължително се предават 2 снимки паспортен формат при инспекторите, отговарящи за ОКС „магистър“, в кабинет 130 в сградата на Стопанския факултет или се изпращат по пощата, включително чрез куриер, на адрес: София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетния номер на студента.
 3. В деня на защитата на магистърската теза или държавния изпит студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за държавния изпит или защитата на магистърска теза.

 

Катедра Икономика“

Защитата на магистърски тези за МП Бизнес икономика“, МП Икономика и право“, МП Икономика и финанси“ и МП Митнически и данъчен контрол“ ще се проведе на 28.11.2023 г. от 14:00 часа в зала 523 в Стопанския факултет.

Срок за предаване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 19.11.2023 г., 23:59 ч.

Информация относно проверката за плагиатство и достъпа до електронните курсове може да получите от Научния секретар на катедра „Икономика“ – гл. ас. д-р Стоян Шаламанов (shalamanov@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на Научния секретар на катедра „Икономика“ – гл. ас. д-р Стоян Шаламанов (shalamanov@feb.uni-sofia.bg).

 

Катедра Икономика и управление по отрасли“

Защитите на магистърски тези ще се проведат, както следва:

 • МП Енергийни пазари и услуги“, МП Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ и МП Фасилити мениджмънт“ – 27 ноември 2023 г. от 9:00 часа в зала 215;
 • МП Дигитален мениджмънт в туризма“, МП Икономика и управление на публични ресурси“ и МП Отговорно и устойчиво управление“ – 27 ноември 2023 г. от 9:00 часа в зала 401.

Срок за предаване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 6.11.2023 г., 23:59 ч.

Информация относно проверката за плагиатство на работите в Системата за електронно обучение (e-learn) и достъпа до електронните курсове може да получите от следните преподаватели:

 • МП Енергийни пазари и услуги“ и МП Фасилити мениджмънт“: гл. ас. д-р Мария Трифонова, mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg
 • МП Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“: проф. д-р Теодора Георгиева, tmgeorgieva@feb.uni-sofia.bg
 • МП Дигитален мениджмънт в туризма“: проф. д.ик.н. Соня Милева, smileva@feb.uni-sofia.bg
 • МП Отговорно и устойчиво управление“: гл. ас. д-р Мартина Арабаджиева, m.arabadzhieva@feb.uni-sofia.bg
 • МП Икономика и управление на публични ресурси“: гл. ас. д-р Десислава Калчева, d.kalcheva@feb.uni-sofia.bg

След успешно преминаване на проверката за плагиатство, дипломантите ще бъдат уведомени по имейл за следващи стъпки и ще им бъдат изпратени указания за подготовка на техните презентационни материали за дена на защитата.

 

Катедра Статистика и иконометрия“

Държавният изпит за МП „Аутсорсинг проекти и компании“ ще се проведе на 25.11.2023 г. от 09:00 часа в зала 303.

Въпросник за държавен изпит за МП „Аутсорсинг проекти и компании“

Защитата на магистърски тези за МП „Аутсорсинг проекти и компании“ ще се проведе на 25.11.2023 г. от 10:00 часа в зала 308.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 13.11.2023 г., 23:59 часа

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от Ръководителя на МП „Аутсорсинг проекти и компании“ – доц. д-р Николай Нетов (nnetoff@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Николай Нетов (nnetoff@feb.uni-sofia.bg).

Държавният изпит за МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ ще се проведе на 29.11.2023 г. от 9:30 часа в зала 128.

Въпросник за държавен изпит за МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“

Защитата на магистърски тези за МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ ще се проведе на 29.11.2023 г. от 10:00 часа в зала 401.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 15.11.2023 г., 23:59 часа

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от Ръководителя на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ – доц. д-р Боряна Богданова (bpelova@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Боряна Богданова (bpelova@feb.uni-sofia.bg).

Защитата на магистърски тези за МП „Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език“ (3 семестъра) и МП „Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език“ (4 семестъра) ще се проведе на 30.11.2023 г. от 10:00 часа в зала 520 и онлайн чрез MS Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 16.11.2023 г., 23:59 часа

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от Ръководителя на МП „Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език“ – доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева (r_ganeva@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Ралица Ганева (r_ganeva@feb.uni-sofia.bg).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Държавният изпит за МП „Управленски информационни системи с обучение на английски език“ (3 и 4 семестъра) ще се проведе на 25.11.2023 г. от 9:00 часа в зала 303.

Защитата на магистърски тези за МП „Управленски информационни системи с обучение на английски език“ (3 семестъра) и МП „Управленски информационни системи с обучение на английски език“ (4 семестъра) ще се проведе на 25.11.2023 г. от 11:00 часа присъствено в зала 308.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 13.11.2023 г., 23:59 часа

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от Ръководителя на МП „Управленски информационни системи с обучение на английски език“ – доц. д-р Камен Спасов (kspassov@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Камен Спасов (kspassov@feb.uni-sofia.bg).

 

Катедра Стопанско управление“

Защитите на магистърски тези ще се проведат, както следва:

 • МП Бизнес администрация“, МП Бизнес администрация – стратегическо управление“, МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси“, МП Бизнес администрация – управление и предприемачество“ и МП Дигитален маркетинг“24.11.2023 г. от 9:00 часа онлайн в Microsoft Teams.
 • МП Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език“ и МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език“ – 30.11.2023 г. от 18:00 часа хибридно: в зала 315 и онлайн в Microsoft Teams.

Срок за предаване на магистърските тези за проверка на оригиналността в Системата за електронно обучение (e-learn) – 14 ноември 2023 г., 23:59 часа.

Преди тази дата (в периода от 10 до 14 ноември 2023 г.) дипломантите, на които научният ръководител е дал съгласието си за насочване към защита, трябва да изпратят уведомителен имейл до администратора на своята магистърска програма, за да получат линк за пространството за предаване на работите в Системата за електронно обучение (e-learn), както следва:

 • МП Бизнес администрация“: доц. д-р Иванка Михайлова, ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg
 • МП Бизнес администрация – стратегическо управление“: доц. д-р Ия Петкова, iya.petkova@feb.uni-sofia.bg
 • МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси“: проф. д.ик.н. Желю Владимиров, jeve@feb.uni-sofia.bg
 • МП Бизнес администрация – управление и предприемачество“: гл. ас. д-р Ирена Младенова, irenaml@feb.uni-sofia.bg
 • МП Дигитален маркетинг: ас. д-р Алексей Потебня, aleksey.potebnia@feb.uni-sofia.bg
 • МП Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език“: доц. д-р Иван Ангелов, ivanangel@feb.uni-sofia.bg
 • МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език“: доц. д-р Тодор Ялъмов, yalamov@feb.uni-sofia.bg

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

Катедра Финанси и счетоводство“

Защитата на магистърски тези за МП „Счетоводство и одит“, МП „Счетоводство и анализ на големи данни“ и МП „Финанси, счетоводство и анализ на големи данни“ ще се проведе на 30.11.2023 г. от 9:30 часа онлайн чрез MS Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 21.11.2023 г., 23:59 ч.

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Защитата на магистърски тези за МП „Финанси и банково дело“, МП „Финанси и инвестиции“ и МП „Финанси, инвестиции и финтех“ ще се проведе на 28.11.2023 г. от 10:00 часа онлайн чрез MS Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 15.11.2023 г., 23:59 ч.

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от ас. д-р Марио Касабов (mdkasabov@uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на ас. д-р Марио Касабов (mdkasabov@uni-sofia.bg).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Logo FEBA BG-EN