Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за защити на магистърски тези и държавни изпити през февруари/март/април 2023 г.

   

26.01.2023

 

Уважаеми студенти,

Заявленията за явяване на защита на магистърска теза и държавен изпит в ОКС „магистър“ ще се приемат онлайн от 15 до 17 февруари 2023 г. на следните имейл адреси:

За специалност „Икономика и финанси“: Нели Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg, тел: 0878 437 462

За специалност „Стопанско управление“: Добринка Бижева, dobrinka@feb.uni-sofia.bg, тел: 0878 437 462

За чуждестранни студенти: Неда Николова, n.nikolova@feb.uni-sofia.bg, тел: 02 873 99 41

Заявлението се разпечатва, попълва, подписва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените имейл адреси в зависимост от специалността на студента.

При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение до 2 работни дни. Ако не получите отговор в посочения срок, моля свържете се със съответните инспектори в Стопанския факултет.

Съгласно заповед РД 19-337/19.07.2019 г. точка 6.3 всеки студент задължително трябва да приложи принтиран екран на успешно завършена регистрация на сайта https://alumni.uni-sofia.bg/

 

ВАЖНО!

  1. До защита на магистърска теза и явяване на държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити и имат необходимия брой кредити по учебен план.
  2. Задължително се предават 2 снимки паспортен формат при инспекторите, отговарящи за ОКС „магистър“, в кабинет 130 в сградата на Стопанския факултет или се изпращат по пощата, включително чрез куриер, на адрес: София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет.
  3. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетния номер на студента.
  4. В деня на държавния изпит или защитата на магистърска теза студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за държавен изпит или защита на магистърска теза.

 

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА“

Защитата на магистърски тези за МП „Икономика и право“, МП „Икономика и финанси“ и МП „Митнически и данъчен контрол“ ще се проведе на 27 февруари 2023 г. от 11:00 часа в зала 523 в Стопанския факултет.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 12 февруари 2023 г., 23:59 часа.

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от научния секретар на катедра „Икономика“ – гл. ас. д-р Стоян Шаламанов (shalamanov@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на Научния секретар на катедра „Икономика “ – гл. ас. д-р Стоян Шаламанов (shalamanov@feb.uni-sofia.bg).

 

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ“

Защитата на магистърски тези за МП „Енергийни пазари и услуги“, МП „Фасилити мениджмънт“ и МП „Дигитален мениджмънт в туризма“ ще се проведе на 28 февруари 2023 г. от 9:00 часа в зала 417.

Защитата на магистърски тези за МП „Икономика и управление на публичните ресурси“ и МП „Отговорно и устойчиво управление“ ще се проведе на 28 февруари 2023 г. от 9:00 часа в зала 401.

Срок за качване на работите, вкл. и приложенията, в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 7 февруари 2023 г. до 23:59 часа.

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове е изпратена до дипломантите от ръководителите на магистърските програми. При въпроси, моля обърнете се към ръководителя на научната програма или до научния секретар на катедрата гл. ас. д-р Мария Трифонова (mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg).

Катедрата приема само дигитален формат на магистърските тези във варианта, качен в Системата за електронно обучение (e-learn). Не е необходимо да представяте хартиено копие или да изпращате текста, след като той e подаден в системата за проверка на плагиатство.

 

КАТЕДРА „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ“

МП „Аутсорсинг проекти и компании“

Държавният изпит ще се проведе на 25 февруари 2023 г. от 10:00 часа в зала 302 в Стопанския факултет.

Защитата на магистърски тези ще се проведе 25 февруари 2023 г. от 10:30 часа в зала 303 в Стопанския факултет и онлайн чрез Microsoft Teams.

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди провеждането ѝ.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 10.02.2023 г., 23:59 ч.

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от доц. д-р Николай Нетов (nnetoff@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Николай Нетов (nnetoff@feb.uni-sofia.bg).

 

МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“

Държавният изпит ще се проведе на 27 февруари 2023 г. от 16:00 часа в зала 128 в Стопанския факултет

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 27 февруари 2023 г. от 16:00 часа в зала 401 в Стопанския факултет.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 13.02.2023 г., 23:59 ч.

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от доц. д-р Боряна Богданова (bpelova@feb.uni-sofia.bg).

 

МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“

Държавният изпит ще се проведе на 15 март 2023 г. от 10:00 часа в зала 128 в Стопанския факултет

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 15 март 2023 г. от 10:00 часа чрез Microsoft Teams.

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 15.02.2023 г., 23:59 ч.

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от проф. д.м.н. Иван Иванов (i_ivanov@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на проф. д.м.н. Иван Иванов (i_ivanov@feb.uni-sofia.bg).

 

МП „Приложна иконометрия и икономическо моделиране“ с обучение на английски език

Защитата на магистърски тези за ще се проведе на 25 февруари 2023 г. от 10:00 часа в зала 520 в Стопанския факултет, а при обявяване на епидемична обстановка и/или заболяване от страна на дипломант и/или член на изпитната комисия, се допуска и участие през онлайн платформата на Софийския университет Microsoft Teams. Линкът за евентуално присъединяване към защитата в Microsoft Teams ще бъде изпратен на дипломантите и членовете на комисията по имейл няколко дни преди защитата.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) - 15.02.2023 г., 23:59 ч. Информация относно проверката за плагиатство и достъп до направения за целта електронен курс в Системата за електронно обучение (e-learn) може да получите от доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева (r_ganeva@feb.uni-sofia.bg).

 

МП „Управленски информационни системи“ с обучение на английски език

Държавният изпит ще се проведе на 25 февруари 2023 г. от 10:00 часа в зала 302 в Стопанския факултет.

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 25 февруари 2023 г. от 11:00 часа в зала 303 в Стопанския факултет и онлайн чрез Microsoft Teams.

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 10.02.2023 г., 23:59 ч.

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от доц. д-р Камен Спасов (kspassov@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Камен Спасов (kspassov@feb.uni-sofia.bg).

 

КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Защитата на магистърски тези за МП „Бизнес администрация“, МП „Бизнес администрация – стратегическо управление“, МП „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси“, МП „Бизнес администрация – управление и предприемачество“ и МП „Дигитален маркетинг“ ще се проведе на 27 февруари 2023 г. от 9:00 часа чрез Microsoft Teams.

Защитата на магистърски тези за МП „Бизнес администрация – стратегическо управление“ с обучение на английски език и МП „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси“ с обучение на английски език ще се проведе на 27 февруари 2023 г. от 13:00 часа чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на магистърските тези за проверка на оригиналността в Системата за електронно обучение (e-learn) - 10 февруари 2023 г., 23:59 часа. Преди тази дата (в периода от 1 до 9 февруари 2023 г.) дипломантите, на които научният ръководител е дал съгласието си за насочване към защита, трябва да изпратят уведомителен имейл до администратора на своята магистърска програма, за да получат линк за пространството за качване на работите в Системата за електронно обучение (e-learn).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

КАТЕДРА „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“

МП „Финанси, счетоводство и анализ на големи данни“ и МП „Счетоводство и анализ на големи данни“

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 24.02.2023 г. от 9:30 часа онлайн чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) - 16.02.2023 г., 23:59 ч.

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронните курсове може да получите от доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

МП „Финанси и инвестиции“ (2 и 4 семестъра), МП „Финанси и банково дело“ и МП "Финанси, инвестиции и финтех“ (3 семестъра)

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 28.02.2023 г. от 10:00 часа онлайн чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) - 15.02.2023 г., 23:59 ч.

Информация относно проверката за плагиатство и достъп до електронния курс в e-learn, където магистърската теза трябва да се качи от дипломанта може да получите от ас. Десислава Петкова (d.petkova@feb.uni-sofia.bg).

Магистърската теза се насочва за рецензиране след становище на научния ръководител за допускане до защита въз основа на доклада за проверка на оригиналността на тезата.

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams, както и рецензията на магистърската теза се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

МП „Счетоводство и одит“

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 28.04.2023 г. от 9:30 часа онлайн чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на работите за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 19.04.2023 г. до 23:59 ч.

Линковете за пространството за качване на работите в Системата за електронно обучение ще бъдат изпратени по имейл на дипломантите от доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Logo FEBA BG-EN