Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стартира проект за изследване на пазара на труда в рамките на Конкурса на Фонд „Научни изследвания“

   

21.12.2023

 

Стопанският факултет в партньорство с Института за икономически изследвания при БАН и Университета Рединг, Великобритания, спечели най-голямо финансиране за изпълнението на проект в научна област „Обществени науки“ по линия на Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания през 2023 г. на Фонд „Научни изследвания“. В рамките на 3 години колектив от 18 учени и изследователи ще работят по проекта на тема „Адаптиране на пазара на труда в условията на членство в еврозоната: социално-икономическа динамика, технологична модернизация, демографски промени и образователно преструктуриране“ с ръководител доц. д-р Димитър Златинов.

Целта на проекта е да бъде изведена теоретично и оценена емпирично средносрочната и дългосрочната връзка между очакваните промени в икономическата активност в България от членството в еврозоната и състоянието на ключови показатели на пазара на труда при отчитане на различни сценарии на демографското развитие, процесите на дигитализация на икономиката, адаптирането на образователната система и произтичащата трансформация от зеления преход. В рамките на неговото разработване още се цели:

  • изграждането на интегриран модел на пазара на труда чрез моделиране на каналите на въздействие на членството в еврозоната върху пазара на труда;
  • анализ на икономическите сектори и дейности, при които в най-голяма степен се очакват положителни и негативни ефекти върху пазара на труда при присъединяване към еврозоната;
  • разработването на макроикономически, социални, образователни и демографски политики, благоприятстващи адаптирането на пазара на труда към съвременните предизвикателства;
  • извеждане на прогнози за развитието на пазара на труда и формиране на изводи за България и ситуацията на пазара на труда в съпоставителен план с други държави членки от еврозоната при отчитане на националните специфики;
  • адаптиране на статистическата методология към новите реалности на пазара на труда, включващ преглед и анализ на наличните методологии за изследване на процесите на пазара на труда в условията на дигитален и зелен преход.
    Logo FEBA BG-EN