Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "Професор" по професионално направление 4.4 Науки за Земята /Палеонтология и стратиграфия/, обявен в ДВ, бр. 48/28.06.2022 г.