Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент” по професионално направление 4.4 Науки за земята (Хидрология на сушата и водните ресурси), обявен в ДВ, бр. 82 от 14.10.2022 г.