Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География - Географски информационни системи и картография), обявен в ДВ, бр. 56 от 30.06.2023 г.