Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент” по професионално направление 4.4 Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание) , обявен в ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 г.