Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Управленски длъжности / Декан

   
Правомощия на декана:
1. ръководи и представлява факултета и ръководи заседанията на факултетния съвет;
2. свиква заседанията на факултетния съвет;
3. предлага на Факултетния съвет кандидатури за заместник-декани;
4. организира и осъществява контрол върху изпълнението на решенията
   на общото събрание и на факултетния съвет и текущото управление на факултета;
5. предлага на факултетния съвет годишен отчет за дейността на факултета;
6. осъществява контрол по отношение изпълнението на задълженията на членовете
   на академичната общност и на служителите във факултета;
. . .

 

Проф. дфн Георги Райновски
кабинет А419
тел. 8161 412, 862 80 81
decan@phys.uni-sofia.bg