Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Богословски факултет / Теология (Богословие) / Квалификационна характеристика

   

 

  • 1. Насоченост, образователни цели

Програмата има за цел да подготвя бакалаври-богослови в два профила (А и Б), съответно Учител по религия и Религиозен специалист. Студентите и в двата профила получават солидни широкопрофилни теоретични знания и практически умения във всички основни клонове на богословието – библейско, историческо, систематическо и практическо. С това се цели да се изгради способност за адаптивност към условията на професионалната им реализация, както и да се придобият умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип. Специалността предлага образование, подчинено на националния просперитет и ориентирано към европейските ценности. Завършилите специалността отговарят на нуждите на съвременното българско общество от интелигентни хора с високи познания и морал, които съответстват на високия профил на образование, творческо мислене и активно гражданско поведение.

  • 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Приемът в специалност Теология се извършва основно с оценките от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по следните предмети: Български език и литература, История на България / История и цивилизация, Философски и соц. науки / Философски цикъл, Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език или с устен кандидатстудентски изпит по Теология за завършили средно образование преди 2008 г., като още при кандидатстването студентите избират един от двата предложени профила.
Курсът на обучение в двата профила започва с общи дисциплини, които запознават студентите с основните богословски направления, като им дават знания и умения в конкретната богослужебна, певческа, ораторска и педагогическа практика. Квалификационната подготовка на обучаващите се в специалност Теология се осъществява в рамките на общотеоретичната, специализиращата и практическа подготовка чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Обучението във всеки от двата профила започва от пети семестър и продължава до осми семестър включително. През целия период на обучение студентите и от двата профила провеждат задължителна текуща богослужебна практика в Академичния параклис „Св. Климент Охридски“ на Богословски факултет. Обучението завършва с държавен изпит по специалността. Обучаващите се в профил А полагат и практически държавен изпит за придобиване на професионална квалификация „Учител по религия“.

  • 3. Професионални компетенции

Завършилите специалност Теология са в състояние:
– да организират и ръководят успешно учебно-възпитателния процес при обучението по Религия (Профил А);
– да анализират точно и вярно теоретическите тенденции и насоки в учебно-възпитателната работа (Профил А);
– да намират подходящи подходи за общуване с вярващите (Профил Б) и учениците, на които преподават (Профил А);
– да извършват служение в полза на обществото, пречупено през призмата на православното учение (Профил Б);
– да владеят инструментариума и методологията на богословския анализ, на християнските добродетели и православните църковни традиции и служение (Профил Б);
– да притежават способност да интерпретират събития и факти чрез осмислянето им в православен църковен контекст.

  • 4. Професионална реализация

Възможността за обучение в два профила дава широки възможности по отношение на професионалната реализация на завършилите бакалаври. Завършилите специалност Теология (редовно и задочно обучение) могат да упражняват дейност като:
– свещенослужители по ведомството на БПЦ-БП;
– администратори по църковното ведомство (Св. Синод, митрополии, манастири, архиерейски наместничества, прицърковни учреждения от социален тип);
– служители в социалните ведомства на държавата, Църквата и неправителствени такива;
– научни работници в богословските факултети в България, Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия и Църковно историко-археологическия музей и други научни институти;
– учители в средните духовни училища, както и във всички светски училища, в които се преподава Религия (след придобита професионална квалификация „Учител по религия“);
– изследователи в областта на църковната археология и християнското изкуство;
– консултанти, представители и експерти в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции;
– продължават обучението си в ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“;
– участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.