Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Новини / НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

   

В изпълнение на Националната програма за „Млади учени и постдокторанти“, Богословският факултет обявява конкурс за 2020 г.

 

Необходими документи:

 

 • ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурса с потвърждение от научен ръководител (по образец);
 • ДЕКЛАРАЦИЯ (Образец 1);
 • ДЕКЛАРАЦИЯ - избягване на двойно финансиране (Образец 2);
 • Автобиография – европейски формат;
 • Копие от диплома в професионално направление 2.4. Религия и теология;
 • Мотивационно писмо, включващо и информация за научни интереси;
 • Проектно предложение - (Образец 3); (съдържа: цели, задачи, методология, основна библиография, очаквани резултати);
 • СПИСЪК с публикации и проекти свързани с научна работа на кандидата, в които е участвал (Образец 4);
 • Други материали

 

КРИТЕРИИ за подбор на кандидатите

 

Проектни предложения в областите:

 

 • Библеистика
 • Историческо богословие
 • Систематическо богословие
 • Практическо богословие
 • Сравнително богословие
 • Религия, култура, диалог
 • Качество и организация на обучението

 

Допустими са и проектни предложения в области, различни от посочените.

 

Забележка: Класираните кандидати сключват допълнително трудово споразумение за срок от 6 месеца с дневна почасова ангажираност 4 часа .

 

Срок за подаване на документи: 13 ФЕВРУАРИ 2020 г. в канцелария – Деканат на Богословски факултет (ет. 2) при главен инспектор администрация на факултет г-жа Сиана Здравкова и/или на електронен адрес: siana_z@theo.uni-sofia.bg.

 

Допълнителна информация: доц. д-р Ивайло Найденов, Декан на Богословския факултет, naydenov@theo.uni-sofia.bg