Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Човешки ресурси" / Сектор "Здравословни и безопасни условия на труд" / Нормативни документи

   

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Документи по безопасност на труда и трудови правоотношения

 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

НАРЕДБА № РД-07-8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнализа безопасност и/или здраве при работа

НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време

НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места