Начало / Студенти / Такси и студентско кредитиране / Годишни такси за учебната 2018/2019 г.

   

Заповед № РД 19-194 / 28.06.2018 г.

Допълваща Заповед № РД 19-225 / 11.07.2018 г.

Допълваща Заповед № РД 19-236 / 19.07.2018 г.

 

Приложения:

Приложение № 1

1. Годишни такси за обучение за учебната 2018/2019 г. на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти

1.1. Годишни такси за обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти – граждани на Република България, на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария (обучение, субсидирано от държавата)

1.2. Годишни такси за обучение на новоприети чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование – граждани на трети за ЕС държави;

1.3. Годишни такси за обучение на чужд език на новоприети студенти, докторанти и специализанти

1.4. Годишни такси за обучение срещу заплащане на новоприети студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование - граждани на Република България, на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б", във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО;

1.5. Годишни такси за обучение срещу заплащане на новоприети студенти в ОКС „магистър“ след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, по чл. 21, ал. 3 от Закона за висшето образование

 

Приложение № 2

2. Годишни такси за обучение за учебната 2018/2019 г. на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната 2017/2018 г.

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти – граждани на Република България, на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария (обучение, субсидирано от държавата), приети през учебната 2017/2018 г.

2.2. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование – граждани на трети за ЕС държави, приети през учебната 2017/2018 г.

2.3. Годишни такси за обучение на чужд език на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната 2017/2018 г.

2.4. Годишни такси за обучение срещу заплащане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование - граждани на Република България, на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б", във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО, приети през учебната 2017/2018 г.;

2.5. Годишни такси за обучение срещу заплащане на студенти в ОКС „магистър“ след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, по чл. 21, ал. 3 от ЗВО – за студенти, приети през учебната 2017/2018 г;

 

Приложение № 3

3. Годишни такси за обучение за учебната 2018/2019 г. на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната 2016/2017 г.

3.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти – граждани на Република България, на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария (обучение, субсидирано от държавата), приети през учебната 2016/2017 г.

3.2. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование – граждани на трети за ЕС държави, приети през учебната 2016/2017 г.

3.3. Годишни такси за обучение на чужд език на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната 2016/2017 г.

3.4. Годишни такси за обучение срещу заплащане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование - граждани на Република България, на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б", във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО, приети през учебната 2016/2017 г.;

3.5. Годишни такси за обучение срещу заплащане на студенти в ОКС „магистър“ след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, по чл. 21, ал. 3 от ЗВО – за студенти, приети през учебната 2016/2017 г;

 

Приложение № 4

4. Годишни такси за обучение за учебната 2018/2019 г. на студенти, докторанти и специализанти, приети преди учебната 2016/2017 г.

4.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти – граждани на Република България, на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария (обучение, субсидирано от държавата), приети преди учебната 2016/2017 г.

4.2. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование – граждани на трети за ЕС държави, приети преди учебната 2016/2017 г.

4.3. Годишни такси за обучение на чужд език на студенти, докторанти и специализанти, приети преди учебната 2016/2017 г.

4.4. Годишни такси за обучение срещу заплащане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование - граждани на Република България, на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б", във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО, приети преди учебната 2016/2017 г.

4.5. Годишни такси за обучение срещу заплащане на студенти в ОКС „магистър“ след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, по чл. 21, ал. 3 от ЗВО – за студенти, приети преди учебната 2016/2017 г.

 

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ

 

Таксите за обучение за учебната 2018/2019 г. могат да бъдат платени по един от следните начини:

I. Чрез информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане ePay/EasyPay (ръководство)

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Следва записване в отдел "Студенти".

Възможността НЕ ВАЖИ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ОТ СЕМЕСТЪРА, ЗА КОЙТО СЕ ПЛАЩА - те трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от съществуващите досега начини.

При този начин на плащане се използва системата на ePay с две възможности:

- Плащане "През Интернет"

- Плащане "В брой на каса" - генерира се код и е възможно да се плати на каса на EasyPay

в рамките на кампания с предварително обявен срок, достъпна от студентския профил.

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

 

IІ. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

 

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

 

Студентите от Физически факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG35 BNBG 9661 3100 1748 01 BIC: BNBGBGSD

 

Студентите от Факултета по химия и фармация могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747 01 BIC: BNBGBGSD

 

Студентите от Факултета по математика и информатика могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01 BIC: BNBGBGSD

 

Студентите от Медицински факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1224 01 BIC: BNBGBGSD

 

При плащане по банков път задължително се вписват:

Трите имена ( на обучаващия се)

ЕГН (на обучаващия се)

специалност

факултет

форма на обучение (редовно или задочно)

степен на обучение (бакалавър, магистър, доктор)

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.
Съгласно Закона за БНБ и Наредбата за прилагането му, банката не приема суми в брой.

 

Платилите по банков път, преди записване трябва да минат през каса на Университета, за да получат печат в студентската си книжка (предварително попълнена)!

 

IІІ. В брой в касите на Ректората

гр. София, бул. “Цар Освободител” № 15
ПАРИЧЕН САЛОН
ІV етаж, Северно крило (входът от ул. “Шипка”, последен етаж)

Студентите от:
Факултет по математика и информатика;
Факултет по химия и фармация;
Физически факултет;
Факултет по начална и предучилищна педагогика;
Биологически факултет;
Стопански факултет
Медицински факултет
могат да платят в брой таксите си за обучение и в касата на съответния факултет.

 

Студентите, незаплатили таксите в определените срокове ще бъдат санкционирани в съответствие с Правилника за устройството и дейността на СУ.